Apie Parodą

   Mokslotyra

Pirmieji straipsniai

Monografijos

Žurnalai

Konferencijos

Apgintos disertacijos

Personalijos

  Mokslo istorija

Monografijos

Mokslotyros instituto leidiniai

Žurnalai

Personalijos

Konferencijos

 

 

Paroda Lietuvos mokslotyra ir mokslo istorija

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje 2010 m. gegužės 20 d. buvo atidaryta paroda „Lietuvos mokslotyra ir mokslo istorija“. Po bibliotekos direktoriaus dr. Sigito Narbuto įžanginės kalbos parodą pristatė bibliotekos Informacijos skyriaus, ruošusio šią parodą, vedėja dr. Birutė Railienė. Apžiūrėję eksponatus garbūs svečiai rinkosi ir į dr. Daivos Narbutienės vadovaujamą Seminarą aktualiems teoriniams ir praktiniams darbo bibliotekoje klausimams aptarti. Dalyviai diskutavo apie mokslotyrinių darbų raidą, mokslo istorijos tyrinėjimų būklę, rengiamas konferencijas. Čia pasisakė nusipelnę Lietuvos mokslotyrininkai bei mokslo istorikai: habil. dr. prof. Ona Voverienė, dr. doc. Ina Dagytė, habil. dr. prof. Vytautas Daujotis bei habil. dr. prof. Juozas Algimantas Krikštopaitis.

Susidomėjimo sulaukusią parodą lankytojai galėjo matyti nuo 2010 gegužės 20 d. iki birželio 30 d. Čia galima buvo susipažinti su ne tik bibliotekos fonduose turimais leidiniais, bet ir eksponatais iš asmeninių O. Voverienės, I. Dagytės, J. A. Krikštopaičio, J. Banionio, A. Nako ir B. Railienės archyvų. Parodą parengė V. Juodėnienė ir D. Ustinavičius, kuriems ekspoziciją apipavidalinti padėjo Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos dėstytoja V. Dmitrijevienė.

Kaip ir pavadinimas, paroda tarsi padalinta į dvi dalis – „Mokslotyra“ ir „Mokslo istorija“. Šiose giminingose mokslo kryptyse naudojami dauguma tų pačių tyrimų metodų, iš esmės skiriasi tik jų tikslai – mokslo istorija siekia atsakyti, kas ir kaip atsitiko konkrečiame šio mokslo šakos raidos etape, kokios sąlygos ar tyrimo metodai turėjo didžiausios įtakos būtent šių rezultatų pasiekimui. Mokslotyra siekia atsakyti, kokia mokslinių tyrimų būklė šiuo metu ir kaip juos galima optimizuoti.¹

Parodos pirmuosiuose stenduose eksponuoti: prof. habil. dr. O. Voverienės straipsniai „Mokslotyros raida Lietuvoje XX a. antrojoje pusėje – XXI a. pradžioje“ ir „Mokslotyros raida Lietuvai atgavus nepriklausomybę 19902000 m.“ („Lietuvos aidas“, 2007 m.), „Mokslotyra ir mokslo istorija“ („Mokslo ir technikos raida“, 2009) bei O. Voverienės ir I. Dagytės monografija „Mokslotyrinės minties raida, 1969–1989 metais“. Šiomis mokslinėmis apžvalgomis ir buvo remiamasi rengiant parodą. Parodos rengėjus konsultavo ir prof. O. Voverienė bei dr. B. Railienė.

Ekspozicijoje „Mokslotyros“ dalis pradedama pirmaisiais mokslotyriniais straipsniais, išspausdintais  „Moksle ir gyvenime“, „Moksle ir technikoje“, „Komjaunimo tiesoje“ 1967–1973 m. Toliau rodomos mokslotyrinės krypties monografijos, nuo pačių pirmųjų. Pati naujausia monografija Lietuvoje – 2009 m. pabaigoje išleista prof. habil. dr. O. Voverienės „Žymieji XX a. Lietuvos mokslininkai“, mokslotyrinės trilogijos baigiamoji dalis.

Toliau eksponuoti „Mokslotyriniai žurnalai“: KTU, KMU, LŽŪ ir Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto žurnalas „Humanistica“ ir Vilniaus universitete veikusio Mokslotyros centro žurnalas „Mokslotyra“, kurio pasirodė tik 7 numeriai. Yra ir kitų leidinių, kuriose mokslotyros straipsniai buvo gausiai publikuoti, tačiau parodoje jie neeksponuoti, nes yra arba visuomeninės paskirties („Lietuvos aidas“, „Mokslo Lietuva“, „Mokslas ir gyvenimas“ ir kt.) arba kitų sričių profesiniai moksliniai žurnalai (“Knygotyra“, „Informacijos mokslai“).

Skyriuje „Konferencijos ir seminarai“ eksponuota tarptautinių ir Lietuvoje vykusių konferencijų, kuriose dalyvavo Lietuvos mokslotyrininkai, medžiaga.

Skyriuje „Apgintos disertacijos“ išdėliotos apgintų disertacijų santraukos – O. Voverienės, G. Sasnauskaitės-Miknienės, B. Railienės, N. Šaduikienės, L. Malcienės ir I. Dagytės. Malonu pažymėti tai, kad net dvi disertacijų autorės ir iki šiol dirba Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje.

„Mokslotyros“ dalis užbaigiama žymesnių Lietuvos mokslotyrininkų personalinėmis bibliografijos rodyklėmis.

„Mokslo istorijos“ dalis pradedama skyreliu „Monografijos“, jame – kelios mokslo istorijos monografijos, nuo pačios pirmosios, 1961 m. pradėtos leisti monografijų serijos „Iš mokslų istorijos Lietuvoje“, taip pat serijos „Iš Lietuvių kultūros istorijos“, „Mokslas senajame Vilniaus universitete“,  iki naujausių leidinių. Gausia leidybine veikla garsėjančiam Mokslotyros institutui, atsižvelgiant į veikalų tematiką, taip pat skirta vieta šalia mokslo istorijos leidinių.

Paroda baigiama skyriumi „Mokslo istorijos konferencijos“. Čia eksponuojama medžiaga iš užsienyje ir Lietuvoje vykusių mokslo istorikų konferencijų. Minėtina Baltijos šalių mokslo istorikų konferencija „Historiae Scientiarum Baltica. Svarbiausioms konferencijoms – VGTU organizuojamai konferencijai „Mokslo ir technikos raida Lietuvoje“ ir konferencijai „Scientia et historia“,kurios pagrindinis ogranizatorius – Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrija, paskirti du paskutinieji stendai, kuriose eksponuojamos: nuotraukos, lankstinukai, konferencijų medžiaga.

Parodoje siekėme  šias skirtingas, bet kartu ir papildančias viena kitą veiklos sritis atspindėti greta.  Įsigalėjus skaitmeninei duomenų aplinkai, mokslotyra vis dažniau tapatinama su mokslometrija – mokslinės veiklos vertinimo įrankiu, mokslometrija tampa neatsiejama nuo mokslinės veiklos vertinimo ne tik personaliniu, instituciniu – bet ir valstybiniu mastu. Tuo tarpu mokslo istorija pastaruoju metu kukliai traukiasi į pomėgio, intelektualaus laisvalaikio sferą. Nors ir neabejojame, kad tik žinodami praeitį – šiuo atveju mokslo – sėkmingai galėtume kurti jo ateitį.

Parengė Vaida Juodėnienė, Birutė Railienė, Donatas Ustinavičius

¹ Voverienė O. Mokslotyra ir mokslo istorija // Mokslo ir technikos raida. – 2009, Nr. 1, p. 39–44.


Parodos atidarymas

Seminaras po parodos atidarymo

Parodos uždarymas

© Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2011
Virtualią parodą parengė Donatas Ustinavičius