Apie Parodą

   Mokslotyra

Pirmieji straipsniai

Monografijos

Žurnalai

Konferencijos

Apgintos disertacijos

Personalijos

  Mokslo istorija

Monografijos

Mokslotyros instituto leidiniai

Žurnalai

Personalijos

Konferencijos

 

 

Apgintos disertacijos

1.                       Анализ библиографических ссылок как метод оценки эффективности информационно-библиотечного обеспечения НИР и ОКР : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук : специальность 05.25.03 – "Библиография и библиотековедение" / Воверене Она Йоновна ; Ленинградский государственный институт культуры. – Ленинград, 1979. – 16 p. – Bibliogr.: p. 16 (10 pavad.).

Užsisakyti
 

2.                       Развитие организации научно-исследовательской работы студентов в вузах Литовской ССР в 1940-1981 гг. : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук : 13.00.01 - Теория и история педагогики / Дагите Ина Людовна ; Вильнюсский государственный университет имени В. Капсукаса. – Вильнюс, 1982. – 26 p. – Bibliogr.: p. 2526 (6 pavad.).

Užsisakyti
 

3.                       Организация педагогической коммуникации как дидактическая форма подготовки научно-педагогических кадров : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук : 13.00.01 – теория и история педагогики / Мальцене Лилиана Йоновна ; Вильнюсский университет им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1984. – 18 p. – Bibliogr.: p. 1718 (15 pavad.).

Užsisakyti
 

4.                       История формирования научных физических школ в Литовской ССР (1940-1985 гг.) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук : 07.00.10 – История науки и техники / Шадуйкене Нийоле Ивановна ; Академия наук СССР. Институт истории естествознания и техники. – Москва, 1989. – 25 p. – Bibliogr.: p. 2425 (12 pavad.).

Užsisakyti
 

5.                       Теория информатики как методологическая основа профессиональной подготовки библиотекарей-библиографов : диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук в виде научного доклада : специальность 05.25.03 – библиотековедение и библиографоведение / Она Воверене ; Вильнюсский университет. – Вильнюс : [Вильнюсский университет], 1992 ([Москва] : МГИК). – 40 p. – Bibliogr. išnašose. – Aut. darbų sąrašas: p. 30-40 (107 pavad.).

Užsisakyti

6.                       Lietuvos chemikų mokslinės mokyklos: bibliometrinė analizė : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai: bibliotekininkystė ir knygotyra / Birutė Railienė ; Vilniaus universitetas. – Vilnius : [VU l-kla], 1996. – 17 p., įsk. virš. – Bibliogr.: p. 15–16 (10 pavad.).

Ieškoti LMAVB korteliniame kataloge

7.                       Lietuvos techniškųjų mokslinių mokyklų bibliometrinis tyrimas : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, komunikacija ir informacija (06H) / Giedrė Sasnauskaitė ; Vilniaus universitetas. – Vilnius : [Vilniaus universitetas], 2001. – 18 p. – Santr. vok. – Aut. darbų sąrašas: p. 16 (8 pavad.).

Užsisakyti

8.            Matematikos mokslo raida Lietuvoje, 1920-1940 m. : humanitarinių mokslų srities istorijos krypties dr. disert. tezės / Juozas Banionis ; Vytauto Didžiojo universitetas ; Lietuvos istorijos institutas. Vilnius, 1995. 21 p. Bibliogr.: p. 20-21 (12 pavad.).

Užsisakyti


Stendas

Kiti stendo eksponatai

© Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2011
Virtualią parodą parengė Donatas Ustinavičius