Apie Parodą

   Mokslotyra

Pirmieji straipsniai

Monografijos

Žurnalai

Konferencijos

Apgintos disertacijos

Personalijos

  Mokslo istorija

Monografijos

Mokslotyros instituto leidiniai

Žurnalai

Personalijos

Konferencijos

 

 


Monografijos

1.                       Mokslas Tarybų Lietuvoje / Lietuvos TSR mokslų akademija ; [redakcinė kolegija: J. Matulis (pirmininkas) ... [et al.]]. – Vilnius : Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1961. – 334, [1] p. : diagr. – Bibliogr. str. gale.

Užsisakyti

2.                       Lietuvos TSR Mokslų akademija. XXV : [rinkinys] / redakcinė kolegija: J. Matulis (pirm.) ... [et al.]. – Vilnius : Mintis, 1967. – 438, [1] p. : iliustr.

Užsisakyti

 

Iš mokslų istorijos Lietuvoje = Из истории наук в Литве / Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Istorijos institutas. – Vilnius : Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1960-1992. – 7 t.

3.                       T. 1. / [red. kolegija: P. Slavėnas (pirmininkas) ... [et al.]. – Vilnius : Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1960. – 199, [4] p. : iliustr. – Bibliogr. str. gale.

Užsisakyti

4.                       T. 2. Gamtos mokslų ir technikos istorija Lietuvoje = История естествознания и техники в Литве : 1940-1971 m. literatūra / Nijolė Eitmanavičienė, Stasė Matulaitytė, Eglė Tamulevičienė. – 1973. – 205, [2] p. – Pavardžių r-klė: p. 189–206.

Užsisakyti

5.                       T. 3. Mokslo istorijos daiktiniai paminklai Lietuvoje / Eglė Tamulevičienė. – Vilnius : Mokslas, 1978. – 107, [2] p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 103-104. – Pavardžių r-klė: p. 105-108.

Užsisakyti

6.                       T. 4. Mokslo draugijos Lietuvoje = Научные общества в Литве / [red. kolegija: P. Slavėnas (ats. red.) ... [et al.]. – Vilnius : Mokslas, 1979. – 177, [2] p. :  lent., iliustr. – Bibliogr. išnašose. – Pavardžių r-klė: p. 171–178.

Užsisakyti

7.                   T. 5. Fizikos raida Lietuvoje : 1920-1940 / Ieva Šenavičienė ; Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos institutas. – Vilnius : Mokslas, 1982. – 96, [2] p. :  iliustr. – Asmenvardžių r-klė: p. 95-97.

Užsisakyti

8.                   T. 6. Chemija, botanika, matematika Lietuvos universitete, 1920-1940 / L. Gylienė, A. Užuotienė. V. Paulauskas ; [red. kolegija: A. Merkys (ats. red.) … et al.]. – Vilnius : Mokslas, 1988. – 152, [2] p., [8] iliustr. lap. : lent. – Santr. rus. – Pavardžių r-klė: p. 150-153.

Užsisakyti

9.                       Mokslas Tarybų Lietuvoje : (trumpa istorinė apybraiža) / J. Matulis, V. Petrauskas. – Vilnius : Mintis, 1970. – 151, [1] p. – Bibliogr.: p. 126-142 (265 pavad.). – Pavardžių r-klė: p. 143-150.

Užsisakyti
 

 

Iš lietuvių kultūros istorijos / Lietuvos TSR Mokslų akademija. Istorijos institutas. – Vilnius : Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1958-1989. – 14 t. – Leidykla: 1964 m., 1968 m., 1971 m. – „Mintis“, nuo 1975 m. – „Mokslas“.

10.                       T. 8. Mokslo, kultūros ir švietimo draugijos / Lietuvos TSR mokslų akademija. Istorijos institutas, [redakcinė kolegija: Vytautas Merkys (atsakingasis redaktorius) ... [et al.]. – Vilnius : Mokslas, 1975. – 250, [1] p. – Bibliogr. išnašose.

Užsisakyti

11.                       Mokslas, jo metodai ir kalba / Lietuvos TSR mokslų akademija. Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas ; [redakcinė kolegija: R. Plečkaitis (pirm.) ... [et al.]. – Vilnius : Mintis, 1981. – 212, [2] p. – Bibliogr. str. gale.

Užsisakyti

12.                   Vilniaus universiteto istorija : 1579-1994 / [įvado ir baigiamojo straipsnio autorius R. Pavilionis] ; iliustravo A. Žvilius. – Vilnius : Valstybinis leidybos centras, 1994. – 341, [1] p. :  iliustr. – Bibliogr. temų gale.

Užsisakyti

Turinys

 

 

Vilniaus universiteto istorija / Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas. – Vilnius : Mokslas, 1976-1979. – 3 t.

13.                   T. 1. : 1579–1803 / redakcinė kolegija: J.Kubilius (pirmininkas), V.Merkys (atsakingasis redaktorius) ... [et al.]. – Vilnius : Mokslas, 1976. – 316, [2] : iliustr., lent. – Bibliogr. išnašose – Pavardžių r-klė: 297–307.

Užsisakyti

14.                   T. 2. 1803–1940 / redakcinė kolegija: V. Merkys (atsakingasis redaktorius) ... [et al.]. – Vilnius : Mokslas, 1977. – 341, [1] p. : iliustr., lent. – Bibliogr. išnašose. – Pavardžių r-klė: p. 320–334.

Užsisakyti

15.                   T. 3. 1940–1979 / redakcinė kolegija: A. Bendžius (atsakingasis redaktorius) ... [et al.]. – Vilnius : Mokslas, 1979. – 431, [5] p. : iliustr. – Bibliogr. išnašose. – Pavardžių r-klė: 415–432.

Užsisakyti

16.                   Evoliucinė mintis senajame Vilniaus universitete / S. Biziulevičius ; redakcinė kolegija: J. Kubilius (pirmininkas)... [et al.]. – Vilnius : Mokslas, 1991. – 292, [3] p., [8] iliustr. lap. : iliustr., portr. – Bibliogr., p. 279–289, ir išnašose. – Asmenvardžių r-klė: p. 290–293. – (Lietuvos mokslo paminklai). – ISBN 5-420-00464-X.

Užsisakyti

17.                   Klaidūs alchemijos pasauliai / R. Kalonaitis. – Vilnius : Mokslas, 1978. – 163, [3] p. : iliustr.

Užsisakyti

18.                   Vilniaus universitetas ir visuomenė 1803-1832 metais : gamtos mokslų populiarinimas / Aldona Prašmantaitė. – Vilnius : Academia, 1992. – 145 p. : lent. – Bibliogr.: p. 123-143.

Užsisakyti

19.                   Vilniaus technikos universitetas : praeitis, dabartis, ateitis / Edmundas Kazimeras Zavadskas ; sudarytojas A. Nakas ; fotografijos A. Jauniaus … [et al.]. – Vilnius : Technika, 1994. – 222 p. : iliustr., portr. – ISBN 9986-05-0707-7.

Užsisakyti

20.                   Architektas inžinierius Vytautas Landsbergis-Žemkalnis ir jo darbų konstruktoriai / Algimantas Nakas ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. – Vilnius : Technika, 1997. – 129 p., [31] iliustr. lap. : iliustr. – Bibliogr.: p. 120–122 (59 pavad.). – Pavardžių r-klė: p. 123–127. – ISBN 9986-05-344-7.

Užsisakyti

21.                   Lietuvos zoologai XVIII–XX a. / Tamara Arnastauskienė, Algimantas Jakimavičius ; Ekologijos inst. – Vilnius : Ekologijos institutas, 1997 (Vilnius : Petro ofsetas). – 431 p. : portr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 351-430. – Pavardžių r-klė: p. 424–430. – ISBN 9986-443-11-3.

Užsisakyti

22.                   Prievartą patyrusiųjų laikysena / Juozas Algimantas Krikštopaitis. – Vilnius : Pradai, 1997. – 174, [1] p. – Santr. angl. – Bibliogr., p. 77–80 (66 pavad.), ir skyrių gale. – ISBN 9986-776-51-1.

Užsisakyti

23.                   Vytautas Kriščiūnas : inžinierius, pedagogas, mokslininkas / Algimantas Nakas, Gendrikas Likas ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. – Vilnius : Technika, 1999. – 105 p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 95–99. – Pavardžių r-klė: p. 100–102. – ISBN 9986-05-380-3.

Užsisakyti

24.                   Mokslas senajame Vilniaus universitete / A. Piročkinas, A. Šidlauskas ; [redakcinė kolegija: Jonas Kubilius (pirm.) … et al.]. – Vilnius : Mokslas, 1984. – 327, [1] p. – Bibliogr. išnašose. – R-klė: p. 316–326. – (Lietuvos mokslo paminklai).

Užsisakyti

25.                   Mokslinės techninės draugijos Lietuvoje : istorinė apybraiža / Algimantas Liekis ; Lietuvos TSR mokslų akademija. Istorijos institutas. – Vilnius : Mokslas, 1986. – 191, [2] p. – Bibliogr. išnašose. – Pavardžių r-klė: p. 185-190.

Užsisakyti

 

26.                   Vilniaus technikos universitetas, 1956–1996 / sudarytojas A. Nakas ; Vilniaus technikos universitetas. – Vilnius : Technika, 1996. – 269 p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 224–268. ISBN 9986-05-289-0.

Užsisakyti

27.                  Dešimt Vilniaus Gedimino technikos universiteto reformos ir kūrybos metų : 1990-2000 / Vilniaus Gedimino technikos universitetas ; [sudarė Algirdas Vaclovas Valiulis ; redakcinė kolegija: Edmundas Kazimieras Zavadskas (pirmininkas) ... [et al.]. – Vilnius : Technika, 2000. – 603, [1] p. : iliustr., portr., faks. – Bibliogr.: p. 535–603. – Aut.: R. Buivydas, D. Buivydienė, A. Čiučelis, A. Čižas, D. Čygas, A. Daniūnas, N. Gilytė, R. Ginevičius, P. Juškevičius, R. Kačianauskas, Z. Kamaitis, A. Komka, R. Kutas, L. Lingaitis, K. Maceika, A. Mačys, M. Mariūnas, J. Medzvieckas, A. Nakas, J. Norkevičius, V. Plakys, R. Pugžlienė, A. Radzevičienė, L. Saulis, V. Skaržauskas, E. Staniūnas, J. Stankūnas, A. Staškevičius, R. Tamošaitis, R. Tamutis, M. Treigys, P. Vainiūnas, A.V. Valiulis, R. Viskantaitė, R. Zaleckaitė, E.K. Zavadskas. – ISBN 9986-05-426-5.

Užsisakyti

Turinys

28.                  Petras Vileišis : inžinierius, kultūrininkas, verslininkas : 150-osioms gimimo metinėms / Algimantas Nakas, Valdas Pruskus ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. – Vilnius : Technika, 2001. – 143 p. : iliustr., faks. – Bibliogr.: p. 134–138. – Pavardžių r-klė: p. 139–141. – ISBN 9986-05-433-8.

Užsisakyti

 

29.                  Akademikas Paulius Slavėnas / [sudarė Stasė Matulaitytė ; redaktorių kolegija: Benediktas Juodka, pirmininkas ... [et al.]. – [Vilnius] : VU l-kla, 2001. – 387, [1] p., [13] iliustr. lap. : iliustr. – Aut.: Algimantas Ažusienis, Jurgis Babonas, Juozas Baldauskas, Juozas Banionis, Gerardas Binkis, Stasys Biziulevičius, Aleksejus Bogdanovičius, Adolfas Bolotinas, Pranas Buckus, Eduardas Budreika, Juozas Burneikis, Kostas Čygas, Ieva Dundulytė-Šenavičienė, Jonas Duoba, Vytautas Dvareckas, Evaldas Gečiauskas, Bronius Genzelis, Gediminas Ilgūnas, Arvydas Juozaitis, Gunaras Kakaras, Saulius Kanišauskas, Gražvydas Kirvaitis, Libertas Klimka, Juozas Algimantas Krikštopaitis, Stase Matulaitytė, Virginijus Makštela, Kęstutis Masiulis, Marija Pečiukonienė, Irena Petrauskienė, Regina Prapiestienė, Zenonas Rudzikas, Paulius Slavėnas, Gražina Slavėnienė, Elena Sliesoriūnienė, Vytautas Straižys, Audrone Sverienė, Vaclovas Ščemeliovas, Povilas Vitkevičius, Алина Еремеева. – Bibliogr. str. gale ir išnašose. – Pauliaus Slavėno 1981–1998 metų bibliogr. / sudarė Stasė Matulaitytė, p. 237–256. – Asmenvardžių r-klė: p. 378–387. – ISBN 9986-19-405-9.

Užsisakyti

30.                  Lietuvos fizikų ir astronomų sąvadas / Eglė Makariūnienė, Libertas Klimka ; Fizikos institutas, Lietuvos fizikų draugija. – 2-asis papild. ir patais. leid. – Vilnius : FI, 2001 (Vilnius : Mokslo aidai). – 192, [2] p. – Bibliogr., p. 147–170 (446 pavad.), ir įž. str. išnašose. – Pavardžių r-klė: p. 178–192. – ISBN 9986-526-12-4.

Užsisakyti

31.                  Ignotas Domeika, 1802–1889 = Ignacy Domeyko, 1802-1889 : gyvenimas, darbai ir indėlis į mokslą : tarptautinės mokslinės konferencijos darbai, 2002 m. rugsėjo 10-12 d., Vilnius / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija ; redaktorius Algimantas Grigelis ; [sudarė Algimantas Grigelis]. – Vilnius [i.e. Utena : UAB „Utenos Indra“], 2002. – 353, [1] p. : iliustr., faks. – Antr. kt.:kalba: Ignacy Domeyko, 1802–1889. – Gretut. tekstas liet., angl. – Aut.: Valentinas Baltrūnas, Juozas Banionis, Paz Domeyko, Vytautas Dvareckas, Chavjeras R. Chofrė, Algimantas Česnulevičius, Algirdas Gaigalas, Marek Graniczny, Algimantas Grigelis, Reda Griškaitė, Meilutė Kabailienė, Eva Košovska, Juozas Algimantas Krikštopaitis, Tatjana Machnač, Anatolijus Machnačius, Zenonas Mačionis, Gediminas Motuza, Aliucija Orentaitė, Arvydas Pacevičius, Juozas Paškevičius, Andžejus Paulo, Arnoldas Piročkinas, Birutė Railienė, Zdzislavas Janas Rynas, Jonas Satkūnas, Vytautas Skuodis, Teresa Stupnicka-Kempinska, Romualdas Šviedrys, Halina Urban, Vladas Vitkauskas, Anna Volska, Zbignevas Vujcikas. – Bibliogr. str. gale. – ISBN 9986-711-56-8.

Užsisakyti

Turinys

32.                  Andrius Sniadeckis / Birutė Railienė. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2005. – 269 p. : iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 185–190 (83 pavad.). – Andriaus Sniadeckio literatūros r-klė: p. 192–247 (687 pavad.). – Asmenvardžių r-klė: p. 248–265. – ISBN 9986-19-845-3.

Užsisakyti

33.                  Lietuvos humanitarų mokslo organizacijos (1918-1940) / Romas Juzefovičius ; Kultūros, filosofijos ir meno institutas. – Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007. – 270, [1] p. : iliustr., portr., faks., lent. – Santr. angl. – Bibliogr., p. 207–216, ir išnašose. – Asmenvardžių r-klė: p. 267–270. – ISBN 978-9986-638-92-6.

Užsisakyti

34.                  Pralenkęs laiką: Theodor Grotthuss / Juozas Algimantas Krikštopaitis. – Vilnius : Pradai, 2001. – 278, [2] p. : iliustr., faks. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose. – T. Grotthusso darbų bibliografija: p. 237-249. – Knygos autoriaus darbai, skirti T. Grotthussui: p. 250-252. – Vardų r-klė: p. 269-275. – ISBN 9986-943-70-1.

Užsisakyti

35.                  Edmundas Kazimieras Zavadskas : profesorius, vadovas, publicistas / Vilniaus Gedimino technikos universitetas ; sudarytojas ir autorius Algimantas Nakas. – Vilnius : Technika, 2002. – 270 p. : iliustr. – Turinyje aut.: Romualdas Ginevičius, Artūras Kaklauskas, Vidmantė Lujanienė, Algimantas Nakas, Julius Norkevičius, Algirdas Valiulis, Edmundas Kazimieras Zavadskas. – Pavardžių r-klė: p. 265–269. – ISBN 9986-05-563-6.

Užsisakyti

36.                  Profesorius Anatolijus Rozenbliumas / Algimantas Nakas ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. – Vilnius : Technika, 2002. – 268 p. : iliustr., faks., portr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 246–258. – Pavardžių r-klė: p. 259–265. – ISBN 9986-05-526-1.

Užsisakyti

37.                  Sustabdytos akimirkos / Teresė Kezienė. – Vilnius : Knygiai, 2005. – 322, [1] p. – Pavardžių r-klė: p. 315–320. – ISBN 9955-443-24-3.

Užsisakyti

38.                  Inteligentų karta : publicistika, interviu su mokslininkais / Elena Sliesoriūnienė. – Vilnius : Knygiai, 2006. – 307 p., [6] portr. lap. – Asmenvardžių r-klė: p. 303–307. – ISBN 9955-443-27-8.

Užsisakyti

39.                  Vardan Lietuvos : pasipriešinimas okupacijoms aukštosiose mokyklose 1940-1991 metais / Algimantas Nakas ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. – Vilnius : Technika, 2008. – 243, [1] p. : iliustr., portr. – Bibliogr.: p. 227-231 (95 pavad.). – Pavardžių r-klė: p. 232-242. – Kn. taip pat: Apie autorių: p. 243. – ISBN 978-9955-28-235-8.

Užsisakyti

Leidinys internete

40.         Matematikos mokslo raida Lietuvoje 1920-1940 m. / Juozas Banionis. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas, 1994. 150, [1] p., [4] iliustr. lap. : iliustr. Santr. vok. Bibliogr.: p. 144-[151]. ISBN 9986-546-00-1.

Užsisakyti

  


Stendai

© Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2011
Virtualią parodą parengė Donatas Ustinavičius