Apie parodą

Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komitetas

Lietuviškos švietimo sistemos organizavimas

Vaišnorai

LDNKŠ skyriai

Tautodailės ir darbo namų parodos

Maisto problema

Petrogradas

Maskva ir kiti miestai

Voronežas

Valdžioms keičiantis

Prieglaudos ir bendrabučiai

Emilija Vileišienė (1861–1935)

Marija Žukauskaitė (1882–1966)

Basanavičiui vadovaujant

Nauji iššūkiai

Dienoraščių ir atsiminimų publikacijos

Monografijos

Šaltiniai ir literatūra

 

Šaltiniai ir literatūra

1.       Balkelis, T. Moderniosios Lietuvos kūrimas. Vilnius, 2012, p. 230.

2.       Bieliauskas, P. Emilija Vileišienė. LMAVB RS, F70-309, lap. 34.

3.       Bieliauskas, P. Vilniaus dienoraštis (1915–1919). Trakai, 2009, p. 84, 87, 92–93, 97, 111.

4.       Biržiška, M. Dėl mūsų sostinės: (iš Vilniaus darbo atsiminimų). London; Nida, 1960. [D.] 1: Ligi 1919 m. liepos 1 d., p. 157–158.

5.       Biržiška, M. Lietuvių tautos kelias: į naująjį gyvenimą. Los Angeles, 1953. [T.] 2: Atbundanti tauta – darbai, žygiai ir veikėjai, p. 225.

6.       Biržiška, M. Vilniaus Golgota. Parašas: B. Šėmis. Kaunas, 1930, p. 11, 12, 30, 31, 97, 124, 134, 246, 251, 260, 262, 266, 295, 299, 327, 354, 394, 402, 408, 448, 495, 512, 518, 523, 588, 616, 621, 633, 635, 645, 647.

7.       Bukaitė, Vilma. Nepriklausomybės Akto signataras Vladas Mironas. Vilnius, 2009, p. 34–54.

8.       Gyvenimo juostos: Julija Jablonskytė-Petkevičienė. Sudarytoja E. Lukėnaitė-Griciuvienė. Vilnius, 2013, p. 28–29.

9.       Grigaravičius, A. Politinė lietuvių veikla Rusijoje 1917 metais. Darbai ir dienos, t. 60, 2013, p. 28–29.

10.    Jankevičiūtė, G.; Laučkaitė-Surgailienė, L. Okupacijos realijos. Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų Lietuvos plakatai: parodos katalogas. Vilnius, 2014, p. 74, 76, 82.

11.    Kisarauskaitė, A. Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų plakatų pasakojimai. Dailė, 2014, nr. 1, p. 26–28.

12.    Kiškis, S. Kristaus pašauktieji. Kaišiadorys, 1996, p. 155.

13.    Kleofos Brijunaitės-Šernienės prašymas, adresuotas Žemaičių vyskupijos tribunolui. 1925 07 02. LMAVB RS, F191-105, lap. 2.

14.    Klimas, A. Lietuvių draugija nuo karo nukentėjusiems šelpti. Parašas: K. Ad. Iš: Lietuvių enciklopedija. Boston, 1958. T. 16, p. 40–43, 476.

15.    Klimas, P. Dienoraštis, 1915.XII.1–1919.I.19: pradedamas P. Bugailiškio užrašais 1915.VIII.23(10)–X.13. Chicago, 1988, p. 29, 67, 149, 308.

16.    Klimas, P. Iš mano atsiminimų. Vilnius, 1990, p. 46–47, 78, 107, 109–110, 121, 157.

17.    Klimka, L. Vytauto Didžiojo gimnazija „Ryto“ draugijos globoje. Iš: Lietuvių švietimo draugija „Rytas“. Vilnius, 2013, p. 129–130.

18.    Leonas, P. Mano pergyvenimai (1914–1919 m. m.). LMAVB RS, F 117-1204/4, lap. 316–327, 330, 334–335.

19.    Leonavičius, J. Petras Leonas – Lietuvos sąžinė (1864–1938). Kaunas, 2002, p. 202–203, 218–222.

20.    Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komiteto posėdžių protokolai, 1920 03 19–1922 08 04. LMAVB RS, F70-2, lap. 14, 17, 20, 36, 53–55, 60–61, 70–74, 76, 79, 82.

21.    Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Komiteto posėdžių protokolai, 1919 01 03–1920 03 01. LMAVB RS, F70-4, lap. 10, 14–15, 277, 281, 354.

22.    Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Komiteto posėdžių protokolai, 1915 08 12–1918 12 27. LMAVB RS, F70-1, lap. 10, 24–25, 66–70.

23.    Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti, nuo 1927 m. kovo 11 d. – Vilniaus lietuvių labdarybės draugijos Centro komiteto posėdžių protokolai, 1922 08 07–1930 06 22. LMAVB RS, F70-3, lap. 1–3, 8, 11, 13, 16, 17, 21, 23, 28, 39, 40, 45, 46, 49, 51–53, 62, 64, 71, 75, 77, 79, 80, 84, 87, 94, 96, 97, 106, 110, 114, 115.

24.    Lietuvos istorija. D. Blažytė-Baužienė, E. Gimžauskas, Č. Laurinavičius ir kt. Vilnius, 2013. T. 10, d. 1: Nepriklausomybė (1918–1940 m.), p. 75–77, 129–132.

25.    Mackonis, R. Amžiaus liudininko užrašai. Sudarė B. Mackonytė. Vilnius, 2001, p. 37, 49, 56, 236.

26.    Mačiulis, D. Vilniaus lietuviai ir Lietuvos sostinės idėja. Lietuvos istorijos metraštis, 2014. Vilnius, 2015, d. 1, p. 107.

27.    Makariūnienė, P. Vilniuje ir Vilniaus krašte 1915–1939 metais. Vilnius, 1999, p. 12, 24–26, 46.

28.    Merkys, V. Tautiniai santykiai Vilniaus vyskupijoje 1798–1918 m. Vilnius, 2006, p. 197.

29.    Mykolaitis-Putinas, Vincas. Putino raštai. Vilnius, 1921. T. 1, p. 109.

30.    Pšibilskis, V. B. Mykolas Biržiška: patrioto, mokslininko, kultūrininko gyvenimo ir veiklos pėdsakais. Vilnius, 2009, p. 139–140.

31.    Pukienė, V. Voronežas – lietuvių švietimo židinys Rusijoje Pirmojo pasaulinio karo metais. Istorija, 2008, t. 70, p. 25.

32.    Sperskienė, R. Advokatas Tadas Vrublevskis – lietuvių politinių bylų dalyvis. Iš: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2007/2008. Vilnius, 2011, p. 81.

33.    1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Akto signatarai. Sudarė Neringa Dranginienė. Kaunas: Kauno apskrities viešoji biblioteka, 1998. 20 faks. portr. lap. atsk. aplanke.

34.    1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Akto signatarai. Sudarytoja Vilma Bukaitė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2006. 1 apl. (20 lap.).

35.    Umbražiūnas, K. Vilniaus lietuvių švyturys. Vilnius, 1995, p. 25.

36.    Urbonas, Vytas. Stasys Šilingas: gyvenimas tautai ir valstybei. Vilnius, 2010, p. 86–118.

37.    Vasiliauskienė, A. Iš Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios istorijos. Kupiškis: gamtos ir istorijos puslapiai. Kupiškis, 2009, p. 242.

38.    Vilniaus lietuvių labdarybės draugijos Centro komiteto posėdžių protokolai, 1930 06 30–1939 11 15. LMAVB RS, F70-298, p. 2, 33, 62, 164, 208, 223, 224, 277, 278.

39.    Vilniaus lietuvių labdarybės draugijos Centro komiteto posėdžių protokolai, 1940 01 05–1940 05 29. LMAVB RS, F70-299, lap. 1–6.

40.    Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijai 100.Vilnius, 2015, p. 27–30.