Apie parodą

Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komitetas

Lietuviškos švietimo sistemos organizavimas

Vaišnorai

LDNKŠ skyriai

Tautodailės ir darbo namų parodos

Maisto problema

Petrogradas

Maskva ir kiti miestai

Voronežas

Valdžioms keičiantis

Prieglaudos ir bendrabučiai

Emilija Vileišienė (1861–1935)

Marija Žukauskaitė (1882–1966)

Basanavičiui vadovaujant

Nauji iššūkiai

Dienoraščių ir atsiminimų publikacijos

Monografijos

Šaltiniai ir literatūra

 

Basanavičiui vadovaujant

1922 m. vasario mėn. dauguma CK narių dalyvavo kelių draugijų veikloje, todėl nutarta rinktis tik kartą per savaitę – penktadieniais. Į CK išrinkta akių gydytoja Veronika Alseikienė, bet dirbo tik keletą mėnesių (vėliau vėl buvo renkama). Be pirmininko Jono Basanavičiaus, CK nariais liko Emilija Vileišienė, kunigai Vladas Jezukevičius ir Pranas Bieliauskas bei posėdžiuose pirmininkaujantis kun. Juozas Stankevičius. Kaip pirmininkas Jonas Basanavičius pradėjo pasirašinėti tik spalio mėnesį. 1923 m. birželio mėnesį Komiteto primininku perrinktas Jonas Basanavičius, vicepirmininku – kun. Petras Kraujalis, sekretoriumi – kun. Pranas Bieliauskas, iždininke – Ona Žebrauskaitė, nare – Veronika Alseikienė. Liepos mėnesį Lukiškėse buvo kalinami Komiteto auklėtiniai Antanas Pakula, Antanas Umbrasas, Mečislovas Žemaitis, Jonas Kumpa, Juozas Tijūnėlis ir Pranas Tamulevičius. Juos mušė, kad prisipažintų šnipinėję Lietuvai. Komiteto pasamdytam advokatui Tadui Vrublevskiui kartu su kitais advokatais padavus apeliacinius skundus, moksleiviams, jau nuteistiems gana daug metų kalėti, pavyko bausmes sušvelninti iki kelerių metų pataisos namų ir piniginių baudų. Įkalintiems moksleiviams siųstas maistas. Advokatas Tadas Vrublevskis atstovavo ir Komiteto turtinius interesus netrukus prasidėjusiose bylose dėl prieglaudų patalpų, į kurias kėsinosi lenkų įstaigos. Komitetui sutarta perduoti kairiųjų vadovaujamos Lietuvių draugijos agronomijos ir teisių pagalbai teikti dėl karo nukentėjusiems gyventojams globoje buvusias „Žiburėlio“ ir „Agronomų“ prieglaudas, o jų globėjas Konstantinas Stašys buvo įtrauktas į Centro komitetą (be rinkimų). 1924 m. lapkričio 2 d. visuotiniame LDNKŠ susirinkime į naują Komitetą išrinkti nariai pareigomis pasiskirstė taip: pirmininkas Basanavičius, pavaduotojas kun. Kraujalis, iždininkas Stašys, sekretorius kun. Bieliauskas. Aukų daugiausia buvo gauta iš Amerikos lietuvių ir per Vilniaus vyskupą Jurgį Matulaitį. 1925 m. pradžia buvo sunki: dėl lėšų trūkumo nutarta siaurinti Komiteto veiklos kryptis, atleisti dalį darbuotojų, o Komiteto nariai atsisakė imti atlygį už darbą. Dėl tokios sunkios materialinės padėties bei lenkų administracijai reikalaujant, 1926 vasario 14 d. draugijos visuotiniame susirinkime nutarta LDNKŠ pervadinti Vilniaus lietuvių labdarybės draugija. Kurį laiką dar numatyta skliausteliuose rašyti senąjį pavadinimą. Basanavičius išrinktas LDNKŠ garbės pirmininku. Vėl liko ta pati CK sudėtis, kaip ir praėjusiais metais. 1927 m. vasario 16 d. Jonas Basanavičius mirė.

Jonas Basanavičius (1851–1927). Gydytojas. Nuo pat LDNKŠ veiklos pradžios aktyviai įsitraukė į darbą. Gydė Komiteto auklėtinius, tikrino įstaigų sanitarinę būklę, reaguodavo į skundus ir surašė daugybę pranešimų apie atliktus dingusio turto, patirtų nuostolių tyrimus. Pačiu sunkiausiu draugijos gyvavimo laikotarpiu jis sutiko jai vadovauti. Iš: 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Akto signatarai. Sudarytoja Vilma Bukaitė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2006.
LDNKŠ CK pirmininko Jono Basanavičiaus kalba, pasakyta per visuotinį LDNKŠ susirinkimą. 1923 06 29.

LMAVB RS, F70-48, lap. 1r.

Kunigas Petras Kraujalis (1882–1933). Kunigų seminarijos profesorius, švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas, LDNKŠ vicepirmininkas. P. Kraujalis sprendė draugijos materialines problemas, dažnai pavaduodavo jau garbingo amžiaus sulaukusį Basanavičių.

LMAVB RS, F165-437, lap. 28.

Tadas Vrublevskis (1858–1925). Advokatas. Laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto ir LDNKŠ teisininkas, atstovavo jų interesus įvairiose bylose.

LMAVB RSS, Fg.1-1015/6.

LDNKŠ įstaigų tarnautojų algų sąmata. Rašyta Onos Žebrauskaitės. 1923 09 03.

LMAVB RS, F70-78, lap. 38r.

LDNKŠ batsiuvių dirbtuvės. Fotografija I. Demkaus. 1924.

LMAVB RS, F165-434/2, lap. 33.

Vilniaus lietuvių amatų mokyklos mokinės su savo globėjomis Emilija Vileišiene (sėdi penkta iš kairės) ir Veronika Alseikiene (sėdi su skrybėle) bei mokytojomis. Fotografija I. Demkaus. 1924.

LMAVB RS, F165-440, lap. 54.

LDNKŠ CK ligoninės inventoriaus (Literatų g. 11, 6 kamb.) sąrašas. 1925.

LMAVB RS, F70-64, lap. 2r.

Vilniaus lietuvių mokytojų seminarijos 1925 m. laida. Sėdi iš kairės dėstytojai: kun. Juozas Stankevičius (trečias), direktorius Juozas Kairiūkštis, Zuzana Stašienė, kun. Vincentas Taškūnas, kun. Nikodemas Raštutis.

LMAVB RS, F165-434/1, lap. 39.

Pirmieji lietuviai studentai, studijavę Vilniaus Stepono Batoro universitete. Daugumą jų rėmė LDNKŠ. Sėdi iš kairės: kun. Baužys, E. Horodničius, Laimutė Šlapelytė, Antanas Juknevičius, M. Karužaitė. Viduryje stovi M. Čenytė. 1925.

LMAVB RS, F165-434/2, lap. 30.

LDNKŠ batų dirbtuvės inventoriaus sąrašas. Pasirašė vedėjas T. Lebedys. 1926 01 02.

LMAVB RS, F70-63, lap. 8r.

LDNKŠ CK Ūkio skyriaus turto sąrašas. Pasirašė vedėjas B. Valušis. 1926 01 19.

LMAVB RS, F70-62, lap. 6r.

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytojų grupė. Sėdi iš kairės: Bronius Untulis, Vladas Šėmis, Konstantinas Stašys, Stasys Matjošaitis, direktorius Marcelinas Šikšnys, Elžbieta Lanio, Povilas Karazija, Povilas Gaidelionis, Jurgis Šlapelis, kun. Nikodemas Pakalka, Konstantinas Aleksa. Stovi: Vladas Sakavičius, Vytautas Kairiūkštis, Boleslovas Bucevičius. 1926.

LMAVB RS, F165-434/2, lap. 51.