Apie parodą

Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komitetas

Lietuviškos švietimo sistemos organizavimas

Vaišnorai

LDNKŠ skyriai

Tautodailės ir darbo namų parodos

Maisto problema

Petrogradas

Maskva ir kiti miestai

Voronežas

Valdžioms keičiantis

Prieglaudos ir bendrabučiai

Emilija Vileišienė (1861–1935)

Marija Žukauskaitė (1882–1966)

Basanavičiui vadovaujant

Nauji iššūkiai

Dienoraščių ir atsiminimų publikacijos

Monografijos

Šaltiniai ir literatūra

 

Voronežas

Karo pradžioje dar Vilniuje LDNKŠ CK šelpė kelis šimtus moksleivių. Jie buvo evakuoti į Voronežą (Rusija). Martynas Yčas gavo leidimą steigti ten berniukų ir mergaičių gimnazijas. Tatjanos komitetas tam skyrė 100 000 rublių. Berniukų gimnazija buvo atidaryta 1915 m. rugsėjo 23 d. Po trijų veiklos mėnesių mokinių skaičius išaugo iki 498. Direktoriumi paskirtas Pranas Mašiotas, o inspektoriumi – Konstantinas Šakenis. Mokytojais dirbo Jonas Jablonskis, Juozas Balčikonis, Marcelinas Šikšnys, Juozas Vokietaitis, kun. Astrauskas, Zigmas Žemaitis, Bronius Untulis, kun. Jonas Šepetys, J. Špokevičius, kun. Mykolas Krupavičius ir kt. Martynas Yčas įgaliojo Praną Mašiotą organizuoti ir mergaičių gimnaziją. Ji buvo mažesnė. Iš pradžių mokėsi tik 96 mokinės. Mokytojomis dirbo Klara Šepetienė, A. Bliūdžiūtė, Julija Jablonskytė, Sofija Čiurlionienė ir kt. Į Voronežą dar buvo perkelti „Saulės“ draugijos mokytojų kursai, vadovaujami Juozo Vokietaičio. Voronežo lietuvių komitetas suorganizavo buhalterijos kursus, dvi dviklases pradines mokyklas. Vėliau ėmė veikti Jono Yčo vadovaujamas lietuvių mokytojų institutas. Voroneže buvo 10 moksleivių bendrabučių (3 mergaičių ir 7 berniukų). 1916 m. pradžioje juose gyveno 873 moksleiviai. LDNKŠ CK įgaliotiniu moksleivių globai buvo kun. Konstantinas Olšauskas, vėliau – kun. Julijonas Jasinskas (Jasienskis).

1917 m. pabaigoje Voronežas tapo ne tik lietuvių švietimo ir kultūros, bet ir politiniu centru. Iš Petrogrado į Voronežą persikėlė LDKNŠ CK, pratęsta laikraščių „Lietuvių balsas“ ir „Vadas“ leidyba. Lapkričio 15–18 d. įvyko lietuvių atstovų suvažiavimas, kuriame „aiškiai išsakytas Lietuvos nepriklausomybės reikalavimas“. Įsteigta Lietuvių vyriausioji taryba Rusijoje. Tačiau 1918 m. vasario mėn. Rusijos bolševikinės vyriausybės Lietuvos reikalų komisaras Vincas Mickevičius-Kapsukas, pasitelkęs radikaliai nusiteikusius moksleivius, iškratė LDNKŠ CK narių namus, suėmė Martyną Yčą, Juozą Vokietaitį, kun. Julijoną Jasinską (Jasienskį) ir kt. Vasario 28 d. lietuvių organizacijos surengė protesto mitingą, kuriame dalyvavo apie 400 žmonių. Organizatorius bolševikų valdžia areštavo, tačiau po kelių savaičių su lietuviais bolševikais buvo susitarta dėl įkalintų lietuvių veikėjų išlaisvinimo. 1918 m. kovo 3 d. bolševikinei Rusijai pasirašius su Vokietija separatinę Bresto taiką, susiklostė palankios aplinkybės grįžti į Lietuvą. Birželio 16 d. iš Voronežo į Vilnių išvyko 1342 karo pabėgėliai, mokytojai ir moksleiviai. Kelionės tikslą jie pasiekė po dviejų savaičių.

Pranas Mašiotas (1863–1918). Rašytojas. 1915–1918 m. Voronežo lietuvių gimnazijų direktorius. Vienas iš trijų Vyriausiosios lietuvių tautos tarybos Rusijoje narių (kiti du buvo Jonas Jablonskis ir Kazys Grinius).

LMAVB RSS, Fg.1-610/2.

Ona Kaušaitė (vėliau Tamulaitienė, 1897–1981). Mokytoja. Buvusi Prano Mašioto mokinė Voroneže. Sofijos Čiurlionienės pusseserė.

LMAVB RSS, Fg.1-1.

Zigmas Žemaitis (1884–1969). Fizikas, matematikas. 1915–1918 m. dirbo Voronežo lietuvių gimnazijose mokytoju.

LMAVB RS, F183-667, lap. 1.

Kalbininko Jono Jablonskio laiškas Juozui Balčikoniui į Voronežą dėl darbo berniukų gimnazijoje. 1915 09 22.

LMAVB RS, F12-1656, lap. 62r.

Voronežo berniukų gimnazijos tikybos pamokų žurnalas. 1915–1918.

LMAVB RS, F39-102, lap. 1v.

Voronežo Gamovo berniukų bendrabučio gyventojai. 1915–1916 m. m.

LMAVB RS, F277-576, lap. 1.

Dantų gydytoja Julija Biliūnienė (1880–1978) su dukrele Meilyte (būsima Meile Lukšiene) Voroneže. Ji gydė lietuvių karo pabėgėlių dantis. 1917.

LMAVB RS, F391-681, lap. 6.

Agotos Liorentaitės laiškas iš Voronežo į Minską Lietuvių komiteto vadovui Adolfui Mičiuliui. Ji atsisako kvietimo atvykti į Minską, kadangi gavo prieglaudos vedėjos darbą Voroneže. 1917 08 02.

LMAVB RS, F70-214, lap. 19v.

Voronežo Gruzavos berniukų bendrabučio gyventojai. Viduryje – bendrabučio vedėjas Juozas Kairiūkštis (su barzda). 1916.

LMAVB RSS, Fg.1-3267.

LDNKŠ CK įgaliotinio Voroneže kun. Julijono Jasinsko (Jasienskio) palaikymo raštas Petrui Leonui, „Naujajai Lietuvai“ neteisingai jį užsipuolus. 1917 02 04.

LMAVB RS, F117-1204/2, lap. 144.

VII klasę baigiančios mokinės Voroneže. Iš dešinės antra Ona Girčytė (vėliau Maksimaitienė). B. d.

LMAVB RS, F277-542, lap. 1.

Buvusio LDNKŠ CK Technikų sekcijos vedėjo Adomo Varno laiškas iš Voronežo LDNKŠ CK turto prižiūrėtojui (Ladui Poželai arba Vincui Mickevičiui) su prašymu atsiųsti iš Petrogrado į lietuvių kalbą verstus tiksliųjų mokslų vadovėlius bei Technikos terminų žodynui surinktą medžiagą. Yra Jono Jablonskio prierašas: „Padarykit, atsiųskit!“ 1918 01 08.

LMAVB RS, F70-213, lap. 25r.

LDNKŠ CK Kultūros ir švietimo sekcijos reklaminis lapelis, informuojantis apie leidinius, kuriuos galima įsigyti Voroneže. 1918.

LMAVB RS, F70-213, lap. 61.

Onos Maksimaitienės laiškas buvusiam voronežiečiui Mykolui Slyvauskui apie Voronežą. 1977 10 04.

LMAVB RS, F277-543, lap. 2r.