Apie parodą

Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komitetas

Lietuviškos švietimo sistemos organizavimas

Vaišnorai

LDNKŠ skyriai

Tautodailės ir darbo namų parodos

Maisto problema

Petrogradas

Maskva ir kiti miestai

Voronežas

Valdžioms keičiantis

Prieglaudos ir bendrabučiai

Emilija Vileišienė (1861–1935)

Marija Žukauskaitė (1882–1966)

Basanavičiui vadovaujant

Nauji iššūkiai

Dienoraščių ir atsiminimų publikacijos

Monografijos

Šaltiniai ir literatūra

 

Tautodailės ir darbo namų parodos

1916 m. laikraščio „Zeitung der 10. Armee“ vyriausiasis redaktorius Hansas Urbanas ir dailininkas Fredas Hendriokas sumanė Vilniuje surengti lietuvių tautodailės parodą. Jie Lietuvių mokslo draugijos paprašė eksponatų, kuriuos Jonas Basanavičius nunešė į redakciją. Juostos, audiniai ir kiti dirbiniai buvo eksponuoti parodoje „Liaudies menas Lietuvoje“, surengtoje 1916 m. balandžio mėn. kareivinėms pritaikytose buvusio bernardinų vienuolyno patalpose. Tačiau laikraščio redakcijos iniciatyvos nepalaikė Oberosto vyriausiasis štabas. Parodos rengėjai leidimo parodai negavo, todėl ją rodė privačiai. Petras Klimas įspūdžius iš parodos aprašė taip:

Buvau Lietuvių parodoj, kurią sutaisė redaktorius „Zeitung der 10. Armee“, bet kurios Štabas neleido. Dabar ans (trump. anas – R. S.) redakt[orius] privatiškai rodo. Ir jau daugybė aficierių (iš rus. ir vok. k.: karininkų – R. S.) ir net generolų yra atsilankę, šiandien čia susirinko apie 40 žm[onių] lietuvių inteligentų. Redaktorius pasakė prakalbą, kurioj išsireiškė, jog apie Lietuvą vokiečių opinija (nuomonė – R. S.) nuo šios parodos pasidarė rimtesnė, nes jie čia randa daug savotiškos kultūros. Gražių linkėjimų netrūko. Bakšys (kunigas, LDNKŠ CK narys – R. S.) vos girdimai jam atsakė irgi su linkėjimais Lietuvos labui. Žmuid[zinavičius], kaip „Dailės d[raugi]jos“ pirm[ininkas], išreiškė padėką. Ir galas. Paroda nors ir nelabai turtinga, bet gražiai išdėstyta ir gerą įspūdį daro. (Juostos, žiurstai, audimai, mezginiai, mediniai gražinimai, fotografijos, šis tas paveikslų, kur dar liko, ir t. t.).

Štabas parodą uždraudė, nes sumanė pristatyti visų pagrindinių Vilniaus etninių grupių tradicinius amatus. 1916 m. birželio pabaigoje buvusiuose Pacų rūmuose (Didžioji g. 43) atidaryta Vilniaus darbo namų („Wilnaer Arbeitsstube“) paroda. Ji buvo sudaryta iš lietuvių, lenkų, baltarusių ir žydų liaudies meno skyrių, užėmė 28 kambarius, tapo komerciškai sėkminga. Parodos eksponatus pirko vokiečių kareiviai ir siuntė į Vokietiją kaip suvenyrus. Prie šios parodos veikė amatų dirbtuvės, kuriose vietos vaikai ir suaugę užsidirbdavo pragyvenimui. Iki 1918 m. spalio mėn. Lietuvių skyriui vadovavo Viktorija Landsbergienė. Jai susipykus su juostų audėjomis zitietėmis (Šv. Zitos tarnaičių draugijos narėmis), vadovavimą parodai perėmė Antano Žmuidzinavičiaus žmona Marija.

Vokiečių okupacijos laikotarpiu atspausdintame reklaminiame „Wilnaer Zeitung“ (Vilniaus laikraštis) plakate dailininkas Valteris Buhe modifikavo Rusijos imperijos laikotarpio Vilniaus herbą, vaizduojantį Vytį: raitelio skyde dvigalvį carinį erelį pakeitė dvigubu kryžiumi. 66x46. Vilnius, 1916–1917.

LMAVB RSS, Sm. sp. 401/1.

 

Laikraščio „Zeitung der 10. Armee“ dailininkas Fredas Hendriokas sukūrė spalvotą parodos „Liaudies menas Lietuvoje“ plakatą, panaudodamas lietuvių liaudies audinių ornamento motyvus. „Zeitung der 10. Armee“ spaustuvė. 72x50. Vilnius, 1916.

LMAVB RSS, Sm. sp. 355.

 

Vilniaus darbo namų paroda rūpinosi vokiečių dailės ir architektūros istorikas Manfredas Bühlmannas. Jis parengė dekoratyvų parodos plakatą su pagal Jano Bulhako nuotrauką sukurta Vilniaus panorama nuo katedros varpinės bokšto. Plakate įrašai lietuvių, lenkų, baltarusių ir jidiš kalbomis. Išleido Berlyno Hollerbaum & Schmidt leidykla. 80x52. 1916.

LMAVB RSS, Sm. sp. 343.

 

Vilniaus darbo namų parodos kataloge (Führer durch die Ausstelung Wilnaer Arbeitsstuben) atspausdintos lietuvių ekspozicijos fotografijos. Zeitung der 10. Armee, lap. 6.

 

Vilniaus darbo namų parodos kataloge (Führer durch die Ausstelung Wilnaer Arbeitsstuben, 1916) pateiktas planas, kuriame 1–4 skaičiais pažymėtos lietuvių ekspozicijos. Zeitung der 10. Armee.

 

1916 m. liepos 18–19 d. LDNKŠ Juostų audimo komisijos posėdžio protokolas. Rašytas kun. Prano Bieliausko.

LMAVB RS, F70-314, p. 3.

 

Tradicinių amatų puoselėjimas nenutrūko ir po vokiečių okupacijos. Fotografijoje – vaizdelis iš Vilniaus lietuvių amatų dirbinių parodos lenkų „Šiaurės mugėje“ (Targi Pólnocne) Vilniuje 1928 m. rugsėjo mėn.

LMAVB RS, F242-5, lap. 41.