Apie parodą

Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komitetas

Lietuviškos švietimo sistemos organizavimas

Vaišnorai

LDNKŠ skyriai

Tautodailės ir darbo namų parodos

Maisto problema

Petrogradas

Maskva ir kiti miestai

Voronežas

Valdžioms keičiantis

Prieglaudos ir bendrabučiai

Emilija Vileišienė (1861–1935)

Marija Žukauskaitė (1882–1966)

Basanavičiui vadovaujant

Nauji iššūkiai

Dienoraščių ir atsiminimų publikacijos

Monografijos

Šaltiniai ir literatūra

 

Petrogradas

Rusijoje Martyno Yčo pasiūlymu LDNKŠ Centrinis komitetas įsikūrė Petrograde (dab. Sankt Peterburgas), kur veikė Rusijos vyriausybė ir Tatjanos komitetas. CK sudarė pirmininkas Martynas Yčas, vicepirmininkas Petras Leonas (išvykęs į Maskvą), sekretorius Stasys Šilingas, iždininkas Juozas Kubilius, nariai Voroneže kun. Konstantinas Olšauskas, Juozas Balčikonis, advokatas Antanas Tumėnas ir Maskvoje inžinierius Tomas Naruševičius. Reikalų vedėju iš Rygos buvo pakviestas kun. Juozas Tumas. Pirmaisiais ypatingaisiais įgaliotiniais dirbo Feliksas Valiukas, Juozas Tumas, Mykolas Sleževičius. Prie Komiteto veikė sekcijos. Dvasininkų sekcijai vadovavo prof. kun. Pranciškus Būčys, agronomų – Sergijus Klimas, technikų – Stasys Šilingas, kultūros – Klemensas Skabeika, švietimo – kun. Povilas Jakubėnas. Švietimo sekcija prižiūrėjo spaustuvę.

Be Tatjanos komiteto, prie Rusijos vidaus reikalų ministerijos buvo suorganizuota Ypatingoji taryba pabėgėlių reikalams. Į ją kaip Valstybės Dūmos atstovas deleguotas Martynas Yčas, o Centrinį lietuvių komitetą Taryboje atstovavo Stasys Šilingas ir Kazys Šalkauskis. Per šią tarybą buvo asignuojamos lėšos pabėgėliams šelpti. M. Yčui tapus Tatjanos komiteto vicepirmininku, mėnesinė lietuvių Komiteto sąmata sudarė iki pusės milijono rublių. Lietuvių komitetui rusų vyriausybė suteikė lengvatų: gabenti geležinkeliu siuntinius pigesniu tarifu, apie 300 Komiteto darbuotojų buvo atleisti nuo karinės prievolės.

1916 m. vasario 23 d. Petrograde prasidėjo Rusijos lietuvių organizacijų, besirūpinančių nuo karo nukentėjusių šelpimu, atstovų suvažiavimas. Tuomet konstatuota, jog metų pradžioje Komitetas Rusijos imperijoje buvo užregistravęs 114 000 lietuvių pabėgėlių ir daugiau nei 80 skyrių. Įsteigtos 64 pradinės mokyklos pabėgėlių vaikams ir maždaug tiek pat prieglaudų vaikams ir seneliams. Suvažiavime svarstyta steigti bendrą visų lietuvių organizacijų tarybą, kuri turėjo derinti pabėgėlių šelpimo darbą, ruoštis grįžimui į Lietuvą, šelpti vokiečių okupacijoje likusius tautiečius, informuoti pasaulį apie Lietuvą. Kairieji į išrinktą tarybą žiūrėjo nepatikliai, o dešinieji vylėsi dirbti darbą.

1917 m. pradžioje išrinkta Lietuvių Tautos Taryba gegužės 27 d. (s. st.) Petrograde sušaukė Rusijos lietuvių seimą dėl politinių perspektyvų Lietuvoje aptarimo. Dešiniųjų parengtoje rezoliucijoje buvo pareikalauta nepriklausomos demokratinės Lietuvos Respublikos. Tuo tarpu kairieji tesiekė apsisprendimo teisės, daugiau reikšmės teikė būsimojo Steigiamojo Seimo sprendimams.

Petrograde CK stengėsi išlaikyti bendrojo lavinimo kursus, 1917 m. reorganizuotus į gimnaziją (direktorius Antanas Purėnas). Mokytojais dirbo Kazys Būga, Jadvyga Chodakauskaitė, kun. Povilas Jakubėnas, kun. Juozas Tumas, Kazys Puida, Felicijonas Damijonaitis, V. Matulaitis, Antanina Liutkevičiūtė, Ona Jablonskytė, J. Baronas, Kajetonas Sklėrius, Juozas Zikaras, Bronė Mėginaitė ir kt.

CK laikraštis buvo „Lietuvių balsas“, pradėtas leisti Petrograde, vėliau Voroneže (iki 1918 m. vasario mėn., kai visa valdžia Rusijoje perėjo į bolševikų rankas). Iš pradžių bolševikai užgrobė visas įstaigas Petrograde, kurios buvo paliktos prižiūrėti įgaliotiniui Liudui Noreikai tada, kai Centrinis komitetas evakavosi į Voronežą. Netrukus Vincas Mickevičius-Kapsukas, Česlovas Petraškevičius, Vaclovas Bielskis ir Vladas Požėla atvyko į Voronežą ir perėmė visas likusias įstaigas.

Petro Leono atsiminimų tekste įklijuota 1916 m. vasario 23–25 d. Petrograde įvykusio Rusijos lietuvių organizacijų atstovų suvažiavimo prezidiumo ir dalyvių fotografija. Skaičiais pažymėjo Petras Leonas. Prezidiume: Martynas Yčas (14), Pranas Mašiotas (15), Adomas Spurga (16), Petras Leonas (17), Kazys Šalkauskis (18), Antanas Purėnas (19). Sekretoriatas: Česlovas Petraškevičius (20), Jurgis Dargis (21). Dalyviai, stovi iš kairės: Klemensas Skabeika (1), Antanas Milčius (2), Kajetonas Ciemnolonskis (23), Kriščiūnas (24); sėdi iš kairės: kun. Juozas Vailokaitis (3), kun. Pranciškus Būčys (4), V. J. Kuraitis (25), Mykolas Marma (26), Povilas Matulionis (27), Tomas Naruševičius (28), kun. Jonas Šepetys (29), Vladas Nagevičius (30); už jų sėdi: kun. Konstantinas Olšauskas (31), kun. Juozas Laukaitis (39), J. Vanagas-Simonaitis (33); prie to paties stalo iš dešinės sėdi: Antanas Tumėnas (5), Liudas Noreika (6), Vincas Matulaitis (13), Rokas Šliūpas (34), Antanas Kriščiukaitis (35), Stasys Šilingas (36), Adomas Varnas (37). Prie dešinio stalo iš kairės sėdi: Valdemaras Čarneckis (7), Adomas Sruoga (8), Liuda Vienožinskaitė-Purėnienė (9), Juozas Vokietaitis (38), Valentinavičius (39), Kazys Sleževičius (12), prie jo kun. Juozas Tumas (40); iš dešinės: kun. Julijonas Jasinskas (Jasienskis) (41), kun. Nikodemas Raštutis (42), Vaclovas Sidzikauskas (10), Felicijonas Damijonaitis (43), Julija Damijonaitienė (44); dešinėje stovi: Čerkeliūnas (45), Katilius (11).

LMAVB RS, F117-1204/4, lap. 330.

Vargo mokyklai: būrelio mokytojų rinkinys kalbos mokslo reikalui. Petrapilis, 1916. D. 1. 93 p.

 

Murka, Jonas. Vaikų darbymečiui: skaitymai pradedamai mokyklai. Petrapilis, 1916. 226 p.

 

Žemųjų technikos kursų prie LDNKŠ CK programa. 1916 09 02.

LMAVB RS, F237-71, lap. 24r.

 

LDNKŠ CK Lietuvos ūkio ir trobesių atitaisymo sekcijos vedėjo Adomo Varno laiškas Ignui Končiui dėl fizikos terminų norminimo. 1917 01 26.

LMAVB RS, F12-3499, lap. 3.

 

Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komiteto posėdžių protokolas, rašytas 1917 02 10 sekretoriaus Česlovo Petraškevičiaus.

LMAVB RS, F70-5, lap. 91r.

 

LDNKŠ CK atvirlaiškis, siųstas Minsko lietuvių komitetui. Siūlomas darbuotojas. Pasirašo Jurgis Linartas. 1917 04 10.

LMAVB RS, F70-214, lap. 18r.

 

LDNKŠ CK Kultūros ir švietimo sekcijos atvirlaiškis, siųstas Minsko lietuvių komitetui. Prašoma pranešti, ar Minske bus reikalingi mokytojai. Pasirašo sekcijos vedėjas Klemansas Skabeika ir sekretorius A. Klimas. 1917 04 29.

LMAVB RS, F70-196, lap. 14r.

 

Lietuviai studentai Petrograde skaito laikraštį. Viduryje būsimas dramaturgas Petras Vaičiūnas. 1917.

LMAVB RS, Fg.1-1985/1.

 

Kazys Būga (1879–1924). Kalbininkas. 1917 m. Petrogrado lietuvių gimnazijos mokytojas. 1918–1920 m. Permės ir Tomsko universitetų profesorius.

LMAVB RS, F204-73, lap. 1.

 

LDNKŠ CK raštas Minsko skyriui dėl pinigų išsiuntimo. Pasirašė CK narys kun. Juozas Tumas ir sekretorius Česlovas Petraškevičius. 1917 05 09.

LMAVB RS, F70-207, lap. 179.

 

LDNKŠ CK protokolų knyga (Voronežo skyriaus), rašyta 1917 03 27–1918 07 21 Voroneže, lietuvių k.: CK bendradarbių algos, nustatytos 1917 m. gegužės 10 d.

LMAVB RS, F175-612, lap. 30ar.