Apie parodą

B. Valangės eilėraštis
Metais kares

Svarbiausių Pirmojo pasaulinio karo pradžios įvykių chronologija

Karo padėties paskelbimas. Mobilizacija. Karo pradžia

Militaristinė propaganda

Atsiminimai ir korespondencijos rankraščiuose apie kilusį Pirmąjį pasaulinį karą

Vilniaus lietuvių komitetas

Gintarinė deklaracija

Tatjanos komitetas

Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti steigiamasis susirinkimas

Konservatoriai ir radikalai Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti veikloje

Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti veikla 1915 m. iki vokiečių okupacijos

Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Vilniaus skyrius

Lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo gyventojams agronomijos ir teisių pagalbai teikti

Lietuvių globa šelpti broliams lietuviams iš Prūsų Lietuvos

Lietuvių bendradarbiavimas su kitų tautų politikos ir šalpos organizacijomis

Dienoraščių, atsiminimų publikacijos, monografijos

Putino eilėraščio Raudonos gėlės fragmentas

Šaltiniai ir literatūra

Dienoraščių, atsiminimų publikacijos, monografijos

G. Petkevičaitės Karo meto dienoraštis. Kaunas, 1925, 178 p.
Pr. Žadeikis. Didžiojo karo užrašai. I dalis: 1914–1915–1916 metai. Klaipėda, 1921, 164 p.
Kan. Kazimieras Pakalniškis. Rusų vokiečių karo užrašai. Iš: Karo archyvas, XI. Kaunas, 1939, p. 101–176.
Jonas Sližys. Karo meto dienoraštis. Iš: Anykščiai. Krašto kultūros istorijos puslapiai. 1992, p. 23–27.
Bernardas Žukauskas. I-jo pasaulinio karo tremty: atsiminimų pluoštas. Chicago, 1960, 136 p.
Janina Narūnė. Jaunystė. Autobiografinių atsiminimų antroji dalis. Brooklyn, 1978, 232 p.
Raimundas Lopata. Nepriklausomybės akto signataras Donatas Malinauskas. Trakai – Vilnius, 1997, 258 p.
Stasys Vaitiekūnas. Stanislovas Narutavičius. Signataras ir jo laikai. Vilnius, 2012, 502 p.
Vida Pukienė. Prelatas Konstantinas Olšauskas: visuomenės veikėjo tragedija. Vilnius, 2013, 255 p.
Zita Žemaitytė. Adomas Varnas. Gyvenimas ir kūryba. Vilnius, 1998, 308 p.