Apie parodą

B. Valangės eilėraštis
Metais kares

Svarbiausių Pirmojo pasaulinio karo pradžios įvykių chronologija

Karo padėties paskelbimas. Mobilizacija. Karo pradžia

Militaristinė propaganda

Atsiminimai ir korespondencijos rankraščiuose apie kilusį Pirmąjį pasaulinį karą

Vilniaus lietuvių komitetas

Gintarinė deklaracija

Tatjanos komitetas

Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti steigiamasis susirinkimas

Konservatoriai ir radikalai Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti veikloje

Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti veikla 1915 m. iki vokiečių okupacijos

Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Vilniaus skyrius

Lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo gyventojams agronomijos ir teisių pagalbai teikti

Lietuvių globa šelpti broliams lietuviams iš Prūsų Lietuvos

Lietuvių bendradarbiavimas su kitų tautų politikos ir šalpos organizacijomis

Dienoraščių, atsiminimų publikacijos, monografijos

Putino eilėraščio Raudonos gėlės fragmentas

Šaltiniai ir literatūra

Militaristinė propaganda

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriuje saugomi keturi rusų propagandiniai plakatai iš visuomenei mažai žinomų didesnio skaičiaus tokių plakatų, saugomų įvairiose pasaulio atminties saugyklose. Pirmojo pasaulinio karo pradžioje juos kūrė garsūs rusų avangardistai. Plakatai vaizdžiai atskleidžia didesnės rusų visuomenės dalies, beje, ir dailininkų, militaristines nuotaikas. Karas sutiktas entuziastingai, buvo tikimasi greitos pergalės. Karo pradžioje būsimi rusų avangardo klasikai Vladimiras Majakovskis, Kazimiras Malevičius, Davidas Burliukas, Aristarchas Lentukovas įsteigė susivienijimą Сегодняшний лубок (Šiandieninis lubokas), leidusį satyrinius plakatus, atvirukus, palaikančius Rusijos karinius veiksmus. Susivienijimo pavadinimas siejamas su tradicinės rusų grafikos žanru – luboku, jungiančiu primityvistinius piešinius ir pasakų tekstus. Minėti dailininkai pritaikė luboko stilių plakatams, taip priartindami juos prie paprastos liaudies. Avangardistai atgaivino batalinio raižinio tradicijas, kūrė linksmus, karikatūrinius kūrinius su trumpais užrašais. Juos eiliavo Vladimiras Majakovskis, tuomet pradėjęs rašyti agitacinę propagandinę poeziją, kuri vėliau ypač išpopuliarėjo Sovietų Sąjungoje. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka plakatus gavo kaip Vilniaus kultūros istoriko Lucijono Uziemblos palikimą.

Kituose čia neeksponuojamuose plakatuose ir atvirukuose yra eilių ir Vilniaus bei Kauno tematika. Štai ką pavyko aptikti (neišversti originalūs tekstai):

Plakato – loboko tekstas

Эх и грозно, эх и сильно
Жирный немец шел на Вильно,
Да в бою у Оссовца
Был острижен, как овца.

Atvirukų tekstai

Как орда Вильгельма, братцы,
Стала в поле спотыкаться.
Да в бою под Ковно
Вся была подкована.

Выезжали мы из Ковны,
Уж от немцев поле ровно.

Beje, šioje parodoje eksponuojami plakatai jau buvo pristatyti visuomenei 2014 metų pavasarį Vilniaus grafikos meno centro galerijoje Kairė – dešinė, kur demonstruoti Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų plakatai (kuratorės dr. Laima Laučkaitė, dr. Giedrė Jankevičiūtė).

Antivokiškas propagandinis plakatas Vokiečiai! Nors jūs galingi, bet Varšuvos nematysit, geriau grįžkit į Berlyną, kol neišmirėt visi.
Dailininkas K. Malevičius, tekstas V. Majakovskio. Maskva: Сегодняшний лубок leidykla, 1914. 64x47.
LMAVB RSS, Sm-sp-315, lap. 1.
Antivokiškas propagandinis plakatas Skrido virš Varšuvos vokietis ryžas, gauruotas, bet kazokas Danila Laukinis dūrė ietimi, ir jo žmona Polina dabar siuva kelnes iš cepelino. Dailininkas ir teksto autorius V. Majakovskis. Maskva: Сегодняшний лубок leidykla, 1914. 64x47.
LMAVB RSS, Sm-sp-315, lap. 2.
Antivokiškas propagandinis plakatas Atėjo dešrininkas prie Lodzės, mes įspėjom: „mielas pone!“, o greta Lodzės ir Radomo miestas, tad išėjo jis sumuštu užpakaliu. Dailininkas K. Malevičius, tekstas V. Majakovskio. Maskva: Сегодняшний лубок leidykla, 1914. 64x47.
LMAVB RSS, Sm-sp-315, lap. 3.
Antiaustriškas propagandinis plakatas Ėjo austras pas Radvilas, o pataikė ant bobos šakių. Dailininkas K. Malevičius, tekstas V. Majakovskio. Maskva: Сегодняшний лубок leidykla, 1914. 64x47.
LMAVB RSS, Sm-sp-315, lap. 4.
Rusų propagandiniai atvirukai. Viršutiniame atviruke pavaizduoti vokiečiai, varantys belaisvius: moteris, vaikus ir senelius. Šalia užrašas rusų kalba: Belaisvių mes negailėjome. Apatiniame atviruke yra toks užrašas: Dar neparašytos knygos pavadinimas: Rusų višta, slavų viščiukai ir vokiečių vagys. Simboliškai vaizduojama, jog po tupinčia višta (Rusijos įvaizdis) bėga slėptis viščiukai (slavai: baltarusis, juodkalnietis, slovakas, lenkas, ukrainietis, čekas, slovėnas, bulgaras, kašubas, kroatas, serbas ir bosnis), kuriuos bando pagauti vokiečiai. Atvirukai  įklijuoti į nenustatyto asmens sąsiuvinį  Wojna. 1914–1918, kuriame užrašyti jumoristiniai ir ironizuojantys eilėraščiai, epigramos, priežodžiai ir dainelės, pašiepiantys vokiečius ir jų sąjungininkus, perrašyti iš Pirmojo pasaulinio karo metų rusiškų ir lenkiškų laikraščių. Sąsiuvinį bibliotekai dovanojo buvęs Vilniaus valstybinio archyvo darbuotojas Vaclovas Vytko (Wytko) 1933 m. lapkričio 6 d.
LMAVB RS, F9-3015, lap. 14r.
Petrogrado Skobelevo komiteto sužeistiesiems globoti atvirukas.
LMAVB RS, F283-69, lap. 2v.