Apie parodą

B. Valangės eilėraštis
Metais kares

Svarbiausių Pirmojo pasaulinio karo pradžios įvykių chronologija

Karo padėties paskelbimas. Mobilizacija. Karo pradžia

Militaristinė propaganda

Atsiminimai ir korespondencijos rankraščiuose apie kilusį Pirmąjį pasaulinį karą

Vilniaus lietuvių komitetas

Gintarinė deklaracija

Tatjanos komitetas

Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti steigiamasis susirinkimas

Konservatoriai ir radikalai Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti veikloje

Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti veikla 1915 m. iki vokiečių okupacijos

Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Vilniaus skyrius

Lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo gyventojams agronomijos ir teisių pagalbai teikti

Lietuvių globa šelpti broliams lietuviams iš Prūsų Lietuvos

Lietuvių bendradarbiavimas su kitų tautų politikos ir šalpos organizacijomis

Dienoraščių, atsiminimų publikacijos, monografijos

Putino eilėraščio Raudonos gėlės fragmentas

Šaltiniai ir literatūra

Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Vilniaus skyrius

1915 m sausio 11 (24) d. Vilniaus lietuvių komitetas užsidarė, keturias prieglaudas ir likusius pinigus perleido LDNKŠ. Nariams pasiūlyta pereiti į naujos draugijos Vilniaus skyrių, kuris darbą pradėjo jau sausio 13 (26) d. Jam pavesta pabėgėlių šalpa, o LDNKŠ Centro Komiteto tiesioginėje globoje liko inteligentija ir aukštųjų mokyklų studentai.

LDNKŠ Vilniaus skyriaus posėdžių protokolai. 1915 m. sausio 13 d. – 1919 m. sausio 3 d. Yra kun. Pranciškaus Bieliausko, Vaclavos Lebkauskienės, Petronėlės Bizokaitės, Prano Dovydaičio ir kt. autografai.
LMAVB RS, F70-186, p. 2r.
Kunigas Pranciškus Bieliauskas (1883-1957). 1911-1940 m. Vilniaus katedros vikaras. Nuo 1911 m. vadovavo Vilniaus Šv. Zitos draugijai. Kilus karui – LDNKŠ komisijos, nustačiusios materialinės paramos skyrimo nukentėjusiems nuo karo būtinumą, narys, LDNKŠ Vilniaus skyriaus pirmininkas. Po Pirmojo pasaulinio karo – Lietuvių labdarybės draugijos (buvusios LDNKŠ) pirmininkas.
LMAVB RS, F165-437, lap. 29.
1915 m. sausio 18 (31) d. Vilties vedamajame straipsnyje Su nukentėjusiais būkite atsargūs... buvo išdėstyti LDNKŠ Vilniaus skyriaus veiklos principai.
1915 m. liepos 21 d. LDNKŠ Centro Komiteto pirmininko pavaduotojo Antano Smetonos ir sekretoriaus kunigo Povilo Dogelio pasirašytas ir Vilniaus skyriaus Komitetui adresuotas raštas apie tai, kad nuo liepos 14 d. daiktų sandėlis yra LDNKŠ Centro Komiteto žinioje ir kad Centro Komitetas pildo inventorinę knygą.
LMAVB RS, F70-189, lap. 23.