LIT   ENG   RU

 

Pradžia

Biografija

Kūryba ir jos leidimai

Kūrybos vertimai

Tyrimai ir kūrybos sklaida

Kristijonas Donelaitis mene

Kristijonas Donelaitis lietuvių literatūroje

Kūrinių iliustracijos 

Tyrimai ir kūrybos sklaida

Donelaitis, Kristijonas. Littauische Dichtungen / Christian Donalitius ; nach den Königsberger Handschriften mit metrischer Uebersetzung, kritischen Anmerkungen und genauem Glossar / herausgegeben von G.H.F. Nesselmann. – Königsberg : Verlag von Hübner & Matz, 1869. – XVI, [2], 368 p. – Gretutinis tekstas liet. ir vok., pratarmė ir komentarai – vok. k.
Vokiečių filologo, Karaliaučiaus universiteto profesoriaus Georgo Heinricho Ferdinando Nesselmanno (*1811–†1881) parengtas ir 1869 m. Karaliaučiuje publikuotas antrasis K. Donelaičio kūrinių (pasakėčių, 4 dalių poemos „Metai“, laiškų) vertimas į vokiečių kalbą su kritiniais komentarais.
LMAVB
Alexandrow, Alexander. Sprachliches aus dem Nationaldichter Litauens Donalitius, I: Zur Semasiologie. – Dorpat : Schnakenburg’s Buchdruckerei, 1886. – VIII, 72 p. – Vok. k.
1886 m. Dorpate (dabar Tartu) išėjusiame rusų filologo Aleksandro Aleksandrovo (*1861–†1918) veikale nagrinėjama K. Donelaičio raštų kalba.
LMAVB

Franzas Oskaras Tetzneris (*1863–†1919), vokiečių etnografas, K. Donelaičio kūrybos tyrėjas.
Iš: Aleknavičius, Bernardas. Donelaitis ir mes. – Vilnius : Mintis, 1989.
Skelbdamas šaltinius su Donelaičio gyvenimu bei įrašais, daugiausia nusipelnė Leipcigo universiteto profesorius Francas Oskaras Tetzneris (*1863–†1919), publikavęs savo straipsnius leidinyje „Altpreussische Monatsschrift“ (Karaliaučius) ir kitur.
LMAVB

Tetzner, Franz Oskar. Christian Donalitius und seine Zeit. Iš: Nord und Süd. – Breslau, 1897, Bd. 80, p. 242–255.
Donelaičio biografijos ir kūrybos tyrėjo bei vertėjo į vokiečių kalbą F. O. Tetznerio (*1863–†1919) straipsnis „Kristijonas Donelaitis ir jo laikmetis“, 1897 m. publikuotas Vroclave (dabar Lenkijoje) ėjusiame žurnale.
LMAVB
Prūsijos provincijos istorijos draugijos žurnalas Senovės Prūsijos mėnraštis, kuriame išspausdinta daug Nesselmanno, Tetznerio ir kitų autorių donelaitikos darbų. Antraštinis lapas. 1864.
LMAVB
Tetznerio publikacija „Kristijono Donelaičio Tolminkiemio krikštų registracijos knyga“, išspausdinta Senovės Prūsijos mėnraštyje. Atvarta su publikacijos pradžia. 1896.
LMAVB
Senovės Prūsijos mėnraštyje išspausdinta archyvinės medžiagos publikacija „Kristijonas Donelaitis“, parengta Tetznerio. 1897.
LMAVB
Naujos archyvinės medžiagos publikacija „Naujoji Donalitiana“, parengta Tetznerio. 1899.
LMAVB
   
Donelaitis, Kristijonas. Duonelaičio raštai / mokykloms parinko ir paaiškino M. Biržiška. – [2-oji laida]. – Kaunas ; Vilnius : „Švyturio“ b-vė, 1921. – 2 d. – (Lietuvių mokslo draugijos leidinys).
D. 1 : Ištraukos ir priedai. – 88, [1] p.
D. 2 : Duonelaičio gyvenimas ir raštai su kalbos paaiškinimais : priedėlis prie Duonelaičio raštų ištraukų mokyklos reikalui. – 117, [1] p.
Leidybinis konvoliutas, kuriame publikuojami M. Biržiškos parengti K. Donelaičio raštų fragmentai ir priedas: I. Duonelaičio gyvenimas ir raštai: 1. Mažosios Lietuvos visuomenė XVIII amžiuje; 2. Prūsų lietuvių XVI–XVIII a. literatūra; 3. Duonelaičio gyvenimas; 4. Duonelaičio kuriniai; 5. Duonelaičio eilių skaitymas; 6. „Metų“ kalba ir jos puošmenos; 7. „Metų“ prigimtis; 8. „Metų“ žmonės; 9. „Metų“ visuomenės ir literatūros reikšmė; II. Duonelaičio kalbos paaiškinimai.
LMAVB  
   

Vydūnas (*1868–†1953), apie 1930, rašytojas, filosofas, K. Donelaičio kūrybos tyrėjas.
Iš: Iš Vydūno fondo. – Kaunas : Maironio lietuvių literatūros muziejus, 1998.
LMAVB

Vydūnas. Gyvenimas Prūsų Lietuvoje apie 1770 m., kaip jį vaizdavo Kristijonas Donelaitis / [iliustracijos V.K. Jonyno, viršelį piešė I. Ralkevičiūtė]. – Kassel-Mattenberg : Mažosios Lietuvos tarybos Spaudos komisija : Aistia, 1948. – 47 p.
LNMMB
 
Vydūnas. Die Lebenswelt im Preußischen Litauen um das Jahr 1770 nach den Dichtungen des Pfarrers Christian Donelaitis mit ihrer völkischer Bedeutung. – / W.St. Vydūnas ; herausgeber: Verlagskommission des Hilfsausschusses für Klein-Litauen ; [Illustrationen: V.K. Jonynas ; Umschlag gezeichnet von I. Ralkevičiūtė]. – Kassel : Aistia, [1947]. – 50, [1] p. : iliustr. – Vok. k.
Lietuvių filosofo, rašytojo Vydūno (*1868–†1953) traktato „Gyvenimas Prūsų Lietuvoje apie 1770 m., kaip jį vaizdavo Kristijonas Donelaitis“ vokiškas variantas, išėjęs 1947 m. Kaselyje (Vokietija). Jame nagrinėjamas K. Donelaičio poemos „Metai“ turinys. Knygelė iliustruota V. K. Jonyno raižiniais.
LMAVB
 
Leonas Gineitis (*1920–†2004), literatūros istorikas, K. Donelaičio kūrybos tyrėjas.
LMAVB RS F365-19
Gineitis, Leonas. Kristijonas Donelaitis ir jo poema „Metai“/ Lietuvos TSR politinių ir mokslinių žinių skleidimo draugija. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1955 (Vilnius : Valst. sp. „Pergalė“). – 31, [1] p.
Vienas iš pirmųjų lietuvių literatūros istoriko Leono Gineičio (*1920–†2004) K. Donelaičio kūrybos tyrimų.
LLTIB
Gineitis, Leonas. Kristijonas Donelaitis ir jo epocha / [atsakingasis redaktorius K. Doveika] ; Lietuvos TSR mokslų akademija. Lietuvių kalbos ir literatūros institutas. – Vilnius : Valstybinė polititinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1964 (Kaunas : K. Poželos sp.). – 381, [3] p.
LNMMB
Kostas Doveika (*1912–†1999), lietuvių literatūros tyrėjas, biografinės apybraižos apie K. Donelaitį autorius.
Iš: Aleknavičius, Bernardas. Donelaitis ir mes. –  Vilnius : Mintis, 1989.
LMAVB
Doveika, Kostas. Kristijonas Donelaitis. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963 (Kaunas : „Raidės“ sp.). – 112, [3] p.
Populiariai parašyta lietuvių literatūros tyrėjo Kosto Doveikos (*1912–†1999) biografinė apybraiža apie K. Donelaičio gyvenimą ir kūrybą. Leidinys skirtas 250-osioms K. Donelaičio gimimo metinėms, su K. Korsako pratarme „Kristijono Donelaičio jubiliejus“.
LMAVB
Jonas Kabelka (*1914–†1986). XX a. 8 deš.
VUB
J. Kabelkos disertacija Kristijono Donelaičio raštų leksika. Rankraščio antraštinis lapas. 1964.
VUB
Kabelka, Jonas. Kristijono Donelaičio raštų leksika. – Vilnius : Mintis, 1964. – 278 p.

J. Kabelkos disertacijos publikacija. Antraštinis lapas. 1964.
LMAVB

   
Kristijonas Donelaitis, 1714–1964 : (parodos katalogas) / Vilniaus valstybinio V. Kapsuko V. universiteto biblioteka, Lietuvos TSR mokslų akademijos biblioteka, Lietuvos TSR valstybinė respublikinė biblioteka ; [sudarė P. Mikelinskaitė … [et al.] ; spec. red.: B. Mituzienė ir St. Tomonis]. – Vilnius : [VUB], 1964. – 101, [2] p. : iliustr., portr.
Trijų Lietuvos bibliotekų parengtos jubiliejinės parodos, skirtos 250-osioms K. Donelaičio gimimo metinėms, katalogas.
LMAVB
Elena Lebedienė (*1919–†1986), bibliografė.
Iš: Aleknavičius, Bernardas. Donelaitis ir mes. – Vilnius : Mintis, 1989.
LMAVB

 

Lebedienė, Elena. Kristijono Donelaičio bibliografija. – Vilnius : Vaga, 1964 (Kaunas : Valst. K. Poželos sp.). – 382 p.
Pirmoji mokslinė bibliografijos rodyklė, nepraradusi vertės iki šių dienų. Parengė Elena Lebedienė (*1919–†1986).
LMAVB
Kristijonas Donelaitis : pranešimai, straipsniai, archyvinė medžiaga / redakcinė kolegija: K. Doveika (ats. redaktorius), V. Drotvinas, L. Gineitis, J. Lebedys. – Vilnius : Vaga, 1965 (Kaunas : K. Poželos sp.). – 547, [1] p., [15] iliustr. lap. : faks., žml. – Santr. rusų k. – (Literatūra ir kalba / Lietuvos TSR mokslų akademija. Lietuvių kalbos ir literatūros institutas ; vyr. redaktorius K. Korsakas).
Vertingų mokslinių tyrimų ir archyvinės medžiagos publikacija, parengusi kelią akademiniams K. Donelaičio Raštams.
LMAVB
 

Kristijono Donelaičio palaikų tyrinėjimo medžiaga / LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, LTSR MA Istorijos institutas ; [redakcinė komisija: K. Doveika, L. Gineitis, J. Glemža, K. Korsakas (pirmininkas), A. Tautavičius. – Vilnius : Mokslas, 1981 (Vilnius : „Pergalės“ sp.). – 74 p., [20] iliustr. lap. : iliustr., lent. – Santr. rus., vok.
Leidinyje skelbiami mokslinės ekspedicijos, skirtos K. Donelaičio palaikų Tolminkiemyje tyrimui, dokumentai. Daugiausia liečiami archeologiniai, anatominiai, antropologiniai ir plastinės veido rekonstrukcijos momentai, susiję su K. Donelaičio palaidojimo vietos paieškomis bei jo dokumentinio portreto atkūrimu.
LMAVB

Kuzmickas, Vincas. Kristijonas Donelaitis. – Vilnius : Vaga, 1983 (Kaunas : K. Poželos sp.). – 237, [2] p., [12] iliustr. lap.
Visuomenėje didelio susidomėjimo ir diskusijų sukėlusi reikšmingiausia literatūros istoriko V. Kuzmicko (*1936–†1982) monografija.
LMAVB
Aleknavičius, Bernardas. Donelaitis ir mes / [dailininkė Nijolė Šaltenytė ; redaktorė Juventa Sartavičienė]. – Vilnius : Mintis, 1989 (Kaunas : K. Poželos sp.). – 318, [1] p. : iliustr., portr., faks. – Įž. liet., rusų, anglų k.
Gausiai iliustruotas visokeriopos informacijos apie K. Donelaitį, jo kūrybos tyrėjus, leidėjus, vertėjus, kitus asmenis, temas ir dalykus, bent kuo susijusius su K. Donelaičiu, leidinys.
LMAVB
 

Kristijonas Donelaitis literatūros moksle ir kritikoje : [straipsnių rinkinys / sudarė Kostas Doveika … [et al.]. – Vilnius : Vaga, 1990. – 439 p., [1] portr. lap. – (Rašytojai literatūros moksle ir kritikoje).
LMAVB

 
Albinas Jovaišas (*1931–†2006), lietuvių literatūros istorikas, K. Donelaičio kūrybos tyrėjas.
LMAVB
Jovaišas, Albinas. Kristijonas Donelaitis : Mažosios Lietuvos dainius. – Kaunas : Šviesa, 1992 (Kaunas : „Aušros“ sp.). – 261, [2] p., [4] iliustr. lap. : iliustr. – (Gyvenimas ir kūryba).
LMAVB
 

Darbai apie Kristijoną Donelaitį : [straipsnių rinkinys / sudarė ir redagavo Leonas Gineitis, Algis Samulionis] ; Lietuvos mokslų akademija, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. – Vilnius : Vaga, 1993. – 334 p., [8] iliustr. lap.
LMAVB

/
 
Gineitis, Leonas. Kristijono Donelaičio aplinka. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998. – 196 p. – (Senoji Lietuvos literatūra ; kn. 9).
LMAVB
   
Der Pfarrerdichter von Tollmingkehmen und seine Zeit / gesammelt und aufgeschrieben von Lutz Wenau. – Lilienthal : Selbstverlag, 1996. – 124 p., [1] portr. lap. : iliustr., faks.
Donelaičio giminaičio Lutzo Wenau parengta knyga Tolminkienio klebonas ir poetas bei jo laikmetis, išėjusi 1996 m. Lilientalyje (Vokietija).
LMAVB

Egzodo Donelaitis : lietuvių išeivių tekstai apie Kristijoną Donelaitį / sudarė ir parengė Mikas Vaicekauskas. – Vilnius : Aidai, 2001 (Vilnius : Petro ofsetas). – 526, [2] p. ; 22 cm. – Aut.: Juozas Brazaitis, Birutė Ciplijauskaitė, Jonas Grinius, Kristupas Gudaitis, Stasys Yla, Vytautas Kavolis, Vincas Maciūnas, Antanas Musteikis, Vincas Natkevičius, Pranas Naujokaitis, Marija Stankus-Saulaitė, Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis, Rimvydas Šilbajoris, Juozas Tininis, Elena Tumienė, Delija J. Valiukėnaitė, Aleksas Vaškelis, Bronius Vaškelis, Vydūnas, Albertas Zubras.
LMAVB

 
Iš vokiškųjų raštų apie Kristijoną Donelaitį / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; parengė Leonas Gineitis ; [redakcinė komisija: S. Narbutas (leidinio redaktorius) … et al.]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002 (Vilnius : Petro ofsetas). – 284, [2] p. ; 22 cm. – (Senoji Lietuvos literatūra ; kn. 13).
LMAVB
Kitkauskas, Napaleonas, Kitkauskienė, Laimutė. Kristijono Donelaičio memorialas Tolminkiemyje. – Vilnius : Kultūra, 2002 (Kaunas : Spindulys). – 405, [1] p. : iliustr., faks. – Santr. anglų, rusų, vok. k.

Napalio ir Laimutės Kitkauskų monografija – išsamiausias veikalas apie Donelaičio memorialą Tolminkiemyje. 2002.
LMAVB

Dilytė-Staškevičienė, Dalia. Kristijonas Donelaitis ir Antika. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2005 (Vilnius : VU l-klos sp.). – 252, [1] p. ; 21 cm. – Santr. vok. k.
Reikšminga monografija, kurioje iš naujo įvertinti įvairūs K. Donelaičio kūrybos saitai su antikine literatūra.
LMAVB
Krištopaitienė, Daiva. Kristijono Donelaičio raštų leidimai : tekstologinės problemos = Editions of Kristijonas Donelaitis works : textual problems. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007 (Vilnius : Petro ofsetas). – 294, [1] p. – (Lietuvių tekstologijos studijos = Lithuanian studies in textual scholarship / redakcinė kolegija: Mikas Vaicekauskas (vyr. redaktorius) … [et al.], ISSN 1822-9565 ; 1). – Santr. anglų k.
Pirmas didelis tekstologinis K. Donelaičio kūrybos tyrimas.
LMAVB

 

Donelaitis ir Rėza vertimų, leidimų ir tyrimų lauke / sudarė ir parengė Sigitas Narbutas. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009 (Vilnius : Sapnų sala). – 347, [2] p. – Santr. angl. k. – (Senoji Lietuvos literatūra ; kn. 28).
LMAVB

Donelaičio žemė : Karaliaučiaus krašto mylėtojų laikraštis. – Vilnius : Kristijono Donelaičio draugija, 2012, nr. 1/2 (I pusmetis).
Karaliaučiaus krašto lietuviams skirtas serialinis leidinys, įsteigtas 1992 m. Jo steigėjas ir leidėjas – Kristijono Donelaičio draugija Vilniuje, redaktorius – Steponas Lukoševičius.
LMAVB

 

Kitkauskas, Napaleonas, Kitkauskienė, Laimutė. Мемориал Кристионаса Донелайтиса в п. Чистые Пруды (Толльмингкемен, Толминкемис) : история создания / [авторский коллектив: Наполеонас Киткаускас, Лаймуте Киткаускене, Борис Бартфельд (глава «Тропа к поэту») ; перевод с литовского: Рута Леонова при участии Глеба Суроткина] ; Министерство культуры Калининградской области. Калининградский областной историко-художественный музей, «Фонд поддержки культуры» при Министерстве культуры Литовской Республики. – Калининград : Аксиос ; Вильнюс : Стандарту спаустуве, 2013. – 389 p., [16] iliustr. lap. : iliustr., faks., lent., žml.
Kitkauskų monografijos Kristijono Donelaičio memorialas Tolminkiemyje vertimas į rusų k., papildytas Boriso Bartfeldo tekstu „Takas pas Poetą“ apie Donelaičio atminties įprasminimą Tolminkiemyje.
LMAVB
Jankevičiūtė, Giedrė, Vaicekauskas, Mikas. Visagalė tradicija : Kristijono Donelaičio poemos „Metai“ iliustracijos ir vaizdinis kanonas : studija : su Pauliaus V. Subačiaus pratarme = An omnipotent tradition : the Illustrations and the Visual Canon of Kristijonas Donelaitis's Poem „Metai“ : a Study : with an introduction by Paulius V. Subačius / [į anglų k. vertė Aušra Simanavičiūtė ; dail. Elona Marija Ložytė ; fotogr. Arūnas Baltėnas]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013. – 170, [2] p. : iliustr.
Pasitelkus iki šiol Lietuvos kultūrologų darbuose nevartoto bibliografinio kodo terminą, studijoje analizuojamos Donelaičio „Metų“ teksto prasmes perduodančios materialios formos – vizualiniai knygų elementai.
LMAVB

Šio puslapio informacija atnaujinta 2014-06-30