LIT   ENG   RU

 

Pradžia

Biografija

Kūryba ir jos leidimai

Kūrybos vertimai

Tyrimai ir kūrybos sklaida

Kristijonas Donelaitis mene

Kristijonas Donelaitis lietuvių literatūroje

Kūrinių iliustracijos

Kūryba ir jos leidimai

Rankraščiais ir nuorašais išlikusią Kristijono Donelaičio grožinę kūrybą sudaro pasakėčios, ankstyvieji poemos fragmentai, poema „Metai“ ir eilėraščiai vokiečių kalba. Tradiciškai Donelaičio kūrybinis palikimas pristatomas nuo 6 pasakėčių – „Lapės ir gandro česnis“ (75 eilutės), „Rudikis jomarkininks“ (49 eilutės), „Šuo Didgalvis“ (32 eilutės), „Pasaka apie šūdvabalį“ (54 eilutės), „Vilks provininks“ (39 eilutės) ir „Aužuols gyrpelnys“ (49 eilutės). Sutartinai manoma, kad pasakėčios pradėtos rašyti apie 1750 m. Esama išlikusių ankstyvųjų „Metų“  fragmentų – „Pričkaus pasaka apie lietuvišką svodbą“ (222 eilutės) ir „Tęsinys“ (Fortsetzung; 29 eilutės), kurie vėliau buvo įtraukti į poemos dalis. Poema „Metai“ rašyta apie 1765–1775 m. Ją sudaro 4 dalys – „Pavasario linksmybės“ (660 eilučių), „Vasaros darbai“ (714 eilučių), „Rudenio gėrybės“ (912 eilučių) ir „Žiemos rūpesčiai“ (682 eilutės). Taip pat yra išlikę 3 eilėraščiai vokiečių kalba: „Ihr Schatten schneller Zeit“ („O greit slenką laikai“), „Der Gott der Finsterniß“ („Tamsybių dievas“, 1774) ir „Unschuld sey mein ganzes Leben“, („Kiekvienam daryti gera“, 1774). Be šios grožinės Donelaičio kūrybos, dar yra išlikę ir kitų jo raštų: iš vokiečių kalbos versta Brošiūra apie separacijos naudą (Kitaip: Gromata vieno gaspadoriaus būrams apie ganyklų perdalijimo naudą, 1769); 2 laiškai – lietuviškas ir vokiškas (1777); rankraštinės autobiografinio pobūdžio „Žinios“ vokiečių kalba (Amtsbericht, 1773–1779); bylos dėl žemių separacijos dokumentai vokiečių kalba (12 raštų; 1775–1778); pastabos krikšto metrikų knygose vokiečių kalba (1773–1774); 7 įvairaus pobūdžio (dėl bažnyčios, žemės, statybų reikalų) raštai. Yra žinių, kad Donelaitis rašęs ar vertęs į lietuvių kalbą giesmių.

Po poeto mirties išlikusius jo rankraščius žmona perdavė kaimyninės Valtarkiemio (dabar Olchovatka) parapijos kunigui Johannui Gottfriedui Jordanui (*1753–†1822). Iš jo Donelaičio grožinius kūrinius nusirašė Gerviškėnų (dabar Prioziornojė) kunigas Johannas Friedrichas Hohlfeldtas (*1763–†1829). Vėliau dalis Jordano turėtų rankraščių („Pavasario linksmybės“, „Vasaros darbai“, „Tęsinys“ ir du laiškai) pateko Karaliaučiaus universiteto profesoriui Martynui Liudvikui Rėzai, kita dalis buvo žuvusi napoleoninių karų metu. Rėza pirmasis (iš Jordano rankraščių ir Hohlfeldto nuorašų) ir paskelbė Donelaičio kūrybą. Paskui Rėza pas save turėtuosius Jordano rankraščius perdavė Karaliaučiaus slaptajam archyvui. Hohlfeldto nuorašai po jo mirties atiteko giminėms, paskui buvo parduoti iš varžytinių, kur juos įsigijo tilžietė Regina Stellbogen-Westphal, vėliau pateko į „Prūsijos“ draugijos archyvą, laikomą Karaliaučiaus karališkojo provincijos archyvo patalpose. Prieš Antrąjį pasaulinį karą išlikę Donelaičio autografai buvo saugomi Karaliaučiaus valstybinio archyvo rankraščių skyriuje, Hohlfeldto nuorašai – Karaliaučiaus universiteto bibliotekos rankraščių skyriuje. 1945 m. Lietuvos TSR mokslų akademijos ekspedicijos metu Donelaičio autografai buvo rasti Laukstyčių (Lochstedt) pilyje netoli Karaliaučiaus ir perduoti LTSR MA Centrinei bibliotekai, kiek vėliau – Lietuvių kalbos ir literatūros institutui. Visi išlikę Donelaičio rankraščiai Lietuvių literatūros ir tautosakos institute saugomi iki šiol.

Laukstyčių (Lochstedt) pilies griuvėsiai tuoj po mūšių. – 1945. – Originalios fotonuotraukos.
Šioje pilyje 1945 m. TSRS MA organizuotos archeografinės ekspedicijos metu Povilas Pakarklis surado Kristijono Donelaičio „Metų“ rankraštį, keletą profesoriaus Martyno Liudviko Rėzos rankraščių ir nemažai senovinių spaudinių lietuvių kalba.
LMAVB RS, F129-520, lap.1, 5.

Povilas Pakarklis (*1902–†1955), kraštotyrininkas, istorikas, teisininkas, Laukstyčių pilyje suradęs K. Donelaičio rankraščius.
LMAVB

Lietuvos TSR mokslų akademijos ekspedicijos nariai Karaliaučiaus krašte.
Iš kairės: Povilas Pakarklis, Ivaškevičius, Petras Ulozas, Emilijus Kraštinaitis, 1945.
LMAVB
Pakarklis, Povilas. Kaip atrasta Donelaičio „Metų“ rankraštis. – 1947. – 1 lap. – Autografas. – Liet. k.
Tai žymaus Lietuvos teisininko, istoriko bei kraštotyrininko Povilo Pakarklio (*1902–†1955) atsiminimų pluoštelis, atskleidžiantis K. Donelaičio „Metų“ suradimo istoriją. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, Lietuvoje likę mokslo ir kultūros darbuotojai rinko ir stengėsi apsaugoti nuo žūties mokslui ir kultūrai svarbią medžiagą. P. Pakarklis buvo vienas iš tų, kurie rūpinosi senosios lietuviškos knygos ir rankraščių paieškomis ir išgelbėjimu Rytų Prūsijoje bei Klaipėdos krašte. Jis atkakliai siekė gauti iš valdžios leidimą patekti į buvusius Rytprūsius. P. Pakarklis, o šio siūlymu – ir Vilniaus universiteto dėstytojas kalbininkas J. Kruopas 1945 m. rugsėjį buvo įtraukti į TSRS MA archeografinę ekspediciją, siunčiamą į Karaliaučių apžiūrėti universiteto, archyvų, bibliotekų ir kitų kultūros ir mokslo įstaigų. Paieškų grupė, apsilankiusi Laukstyčių (Lochstedt) pilyje, buvusioje už 345 kilometrų nuo Karaliaučiaus, surado Kristijono Donelaičio „Metų“ rankraštį, keletą profesoriaus Martyno Liudviko Rėzos rankraščių ir nemažai senovinių spaudinių lietuvių kalba.
Dauguma Rytprūsiuose surastos ir išgelbėtos lituanistinės medžiagos yra saugoma Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje Vilniuje, o K. Donelaičio „Metų“ rankraštis šiuo metu saugomas Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekoje.
LMAVB RS, F129-522

Kristijonas Donelaitis savo kūrybinį kelią pradėjo pasakėčiomis. Iki šiol yra išlikusios šešios pasakėčios. Keturių pasakėčių – „Lapės ir gandro česnis“, „Šuo Didgalvis“, „Vilks provininks“ ir „Aužuols gyrpelnys“ – bendrieji bruožai (siužetai, veikėjai, veiksmo eiga ir t. t.) turi bendrumų su ezopinėmis ir naujųjų laikų pasakėčiomis. O dvi pasakėčios – „Rudikis jomarkininks“ ir „Pasaka apie šūdvabalį“ – laikomos originaliomis, nes tokių bendrumų kol kas neaptikta. Pasakėčiose Donelaitis sukūrė savus personažus, veiksmo situacijas pritaikė prie skaitytojams pažįstamos aplinkos. Pasižymi jos ir epiniais bruožais – lėtu veiksmu, nuosekliu ir detaliu pasakojimu, lėtais dialogais ir ilgomis kalbomis. Tai originalūs šio žanro kūriniai, pasižymintys savita stilistika, eilėdara (hegzametras) ir medžiagos išdėstymu.

Poema „Metai“ – pagrindinis ir svarbiausias Donelaičio kūrinys, žymiausias, iki šiol nepralenktas lietuvių literatūros šedevras, pasižymintis originalumu ir meistriškai valdoma medžiaga bei kalba. Lietuvių kalbai pritaikytu metrotoniniu hegzametru (metrinio ir toninio hegzametro sintezė – Donelaičio atradimas) sukurtoje poemoje, turinčioje didaktinio ir herojinio epo bruožų, parašytoje šnekamąja, „liaudiška“, kalba, pasižyminčioje ir retoriškumu, ir leksikos dinamiškumu, ir epiškumo bei lyrizmo derinimu, Donelaitis meistriškai pateikė tikrovei itin artimą Mažosios Lietuvos lietuvių valstiečių baudžiauninkų (būrų) kasdienį gyvenimą keturiais metų laikais: jų darbą, aplinką, buitį, šventes, papročius, religingumą ir t. t.

Poemos adresatas buvo Donelaičio parapijos valstiečiai, kuriems dėl tematikos, stiliaus ir kalbos poema turėjo būti gerai suprantama, bei artimiausi jo draugai, kuriems ši gyvenimo kasdienybė buvo gerai pažįstama.

Lietuvininkai būrai.
Iš: Hartknoch, Christoph. Alt und Neues Preussen. Frankfurt und Leipzig, 1684.
LMAVB

Kūrinys pagrįstas krikščioniškąja pasaulio samprata ir etika, jame Donelaitis įtvirtino amžinąjį valstiečių buities ir būties ratą, Dievo nulemtą jų gyvenimo tvarką, suderintą su taip pat amžinai besisukančiu gamtos, metų laikų ratu. Gamtos aprašymams poemoje skirta nemažai vietos. Pirmiausia dėl to, kad tai Dievo sukurto pasaulio dalis. Gamtos vaizdais autorius parodo Dievo galybę ir išmintį, sukurto pasaulio įvairovę. Dieviškosios kūrinijos dalis yra ir patys gamtoje veikiantys valstiečiai, poemos veikėjai. Čia pavaizduota statiška valstiečių gyvenimo kasdienybė, gyvenimo visuma, kur nėra kokių nors ypatingų įvykių. Parodoma tik tai, kas vyksta nuolat, kas būdinga, kas visiems svarbu. Taip apimamas visas Dievo sukurtas pasaulis, kuriame viskas vyksta pagal jo kūrėjo norą, valią ir tvarką.

Kristijonui Donelaičiui gyvam esant nebuvo išleistas nė vienas jo grožinis kūrinys, tik keli vertimai į lietuvių kalbą – vadinamoji Brošiūra apie separacijos naudą (Gromata vieno gaspadoriaus būrams apie ganyklų perdalijimo naudą, 1769) ir, spėjama, vienas ar keli valdžios įsakai. Taip pat nesama duomenų, kad jis būtų bandęs ką nors skelbti iš savo kūrybos. Pirmą kartą „Metų“ poemos fragmentus publikavo Kristijonas Gotlybas Milkus (*1732–†1807) 1800 m. gramatikoje Anfangs-Gruende einer Littauischen Sprach-Lehre, o pirmą kartą poema buvo išleista 1818 m. pavadinimu Das Jahr in vier Gesängen. Tai atliko Karaliaučiaus universiteto profesorius Martynas Liudvikas Rėza (*1776–†1840). Jis poemai ir suteikė pavadinimą „Metai“. Rėzos parengtas leidinys pasižymėjo nemažomis redakcinėmis pataisomis, gausiomis kupiūromis – poema buvo sutrumpinta 468 eilutėmis. Rėza taip pat pirmasis išvertė poemą į vokiečių kalbą. Pasakėčias pirmą kartą išleido taip pat Rėza 1824 m. knygoje Aisopas arba pasakos; vėliau jos buvo kartotos daugelyje leidinių ir Donelaičio raštų laidose. XIX a. viduryje Donelaičio kūryba susidomėjo vokiečių mokslininkai. Jenos universiteto profesorius Augustas Schleicheris (*1821–†1868) 1865 m. išleido lingvistinio pobūdžio leidinį Christian Donaleitis Litauische Dichtungen, daugiausia skirtą lyginamosios kalbotyros studijoms. Tai buvo pirma pilna Donelaičio kūrybos laida, apėmusi visus iki šiol žinomus grožinius kūrinius lietuvių kalba. Šį leidinį sukritikavo Karaliaučiaus universiteto profesorius Georgas Heinrichas Ferdinandas Nesselmannas (*1811–†1881). Siekdamas laikytis autografų autentiškumo, jis 1869 m. išleido savo parengtus Donelaičio tekstus Christian Donalitius Littauische Dichtungen. Taip pat jis antrą kartą išvertė „Metus“ į vokiečių kalbą. Pirma lietuviška „Metų“ laida išėjo Jungtinėse Amerikos Valstijose 1897 m. –  Kristijono Donelaiczio rasztai. Šiuos raštus parengė kunigas Aleksandras Burba (*1854–†1898) ir Antanas Milukas (*1871–†1943). Vėliau Donelaičio poema ir kita jo kūryba buvo išleista 1914, 1918, 1921, 1927, 1940, 1941, 1945, 1948, 1950, 1956, 1966, 1977, 1983, 1994, 2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 2011, 2012 metais; 1955 m. buvo išleistas fotografuotinis visų žinomų Donelaičio rankraščių leidinys. Iš šių leidinių keli paminėtini. 1940 m. buvo išleistas reprezentacinis Metų leidinys, parengtas filologo Juozo Ambrazevičiaus-Brazaičio (*1903–†1974). Rengiant poemos tekstą, remtasi Donelaičio autografais, nuorašais ir Nesselmanno parengtu leidiniu, buvo pateikta plačiajai visuomenei ir mokykloms pritaikyta redakcija. Taip pat šis leidinys išskirtinis tuo, kad čia pirmą kartą „Metai“ buvo iliustruoti. Iliustracijas sukūrė dailininkas Vytautas Kazimieras Jonynas (*1907–†1997). Ši laida buvo pakartota 1941, 1948 ir 1983 m. Pilniausiu ir kruopščiausiai parengtu Donelaičio palikimo leidiniu laikomi 1977 m. išleisti Raštai. Plačiajai visuomenei skirto 1994 m. leidinio redaktorius Vytautas Vitkauskas siekė Donelaičio kūrinius pateikti autentiškesniu pavidalu, išlaikyti originalias tarmines formas; ši redakcija buvo kartojama 2000, 2002, 2010, 2011 m.

Varnas, Erikas. K. Donelaitis und seine dichterischen Gestalten : [K. Donelaitis su savo poemos „Metai“ veikėjais]. Iš: Lietuvos aidas, 2006, nr. 247 (spalio 28), p. 1.
Dailininko Eriko Varno (*1924–†1991) atviruko, išleisto Berlyne apie 1956 m., reprodukcija.
LMAVB
Karaliaučiaus Prūsijos valstybinio archyvo archyvinės bylos (Msc. A 120a-f. fol.), kurioje įrišti Kristijono Donelaičio rankraščiai, viršelis.
LLTIB RS, f. 1, b. 5259
Archyvinės bylos su Kristijono Donelaičio rankraščiais antraštinis puslapis.
LLTIB RS, f. 1, b. 5259, lap. 1
„Pavasario linksmybių“ antraštinis puslapis.
LLTIB RS, f. 1, b. 5259, lap. 3
„Pavasario linksmybių“ pirmas puslapis.
LLTIB RS, f. 1, b. 5259, lap. 5
„Vasaros darbų“ antraštinis puslapis.

LLTIB RS, f. 1, b. 5259, lap. 27

„Vasaros darbų“ pirmas puslapis.
LLTIB RS, f. 1, b. 5259, lap. 29
Ankstyvas „Metų“ fragmentas „Fortsetzung“ („Tęsinys“), kurio penkios eilutės vėliau panaudotas poemos „Rudens gėrybės“ dalyje.
LLTIB RS, f. 1, b. 5259, lap. 47

 

Kristijono Donelaičio lietuviškas laiškas Valtarkiemio parapijos kunigui Johannui Gottfriedui Jordanui, 1777 m. birželio 10 d.
LLTIB RS, f. 1, b. 5259, lap. 49

Kristijono Donelaičio vokiško laiško Valtarkiemio parapijos kunigui Johannui Gottfriedui Jordanui, 1777 m. rugpjūčio 16 d., pirmas puslapis.
LLTIB RS, f. 1, b. 5259, lap. 51

[Gromata vieno gaspadoriaus būrams apie ganyklų perdalijimo naudą / iš vok. k. vertė R. D. [K. Donelaitis]]. – Karaliaučius, [1769?]. – [42] p. : vinj.
Žinomas išlikęs vienas knygos egzempliorius be pradžios ir pabaigos, surastas 1939 metais. Brošiūros apie žemių separacijos naudą antraštę pateikė Vaclovas Biržiška. K. Donelaitis laikomas šios knygelės vertėju, o ne autoriumi.
LMAVB
 
Martynas Liudvikas Rėza (*1776–†1840), Karaliaučiaus universiteto profesorius, pirmasis publikavęs K. Donelaičio kūrinius
Iš: Lietuvių literatūros istorija. – Vilnius : Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1957. – T. 1 : Feodalizmo epocha / redagavo prof. K. Korsakas, LTSR MA akademikas.
LMAVB
Donelaitis, Kristijonas. Das Jahr in vier Gesängen : ein ländliches Epos, aus dem Lit. / Ch. Donelaitis ; In gleichem Versmaass ins Dt. übertragen von D.L.J. Rhesa. – Königsberg : gedruckt in der Koenigl. Hartungschen Hofbuchdrukkerei, 1818. – XXI, 162 p. – Gretutinis tekstas liet. ir vok., įvadas ir paaiškinimai – vok. k.
Pirmoji K. Donelaičio poemos „Metai“ laida, išleista 1818 m. Karaliaučiuje, Hartungų spaustuvėje. Poemos rankraštį, išsaugotą Johanno Gottfriedo Jordano ir Johanno Friedricho Hohlfeldto nuorašu, perredagavęs ir sutrumpinęs spaudai parengė Karaliaučiaus universiteto profesorius Martynas Liudvikas Rėza (*1776–†1840), pateikęs lygiagretų kūrinio vertimą į vokiečių kalbą, o įvade aptaręs K. Donelaičio biografiją bei kūrybinį šio palikimą.
LMAVB
 

Donelaitis, Kristijonas. Donelaiczio pasakos. Iš: Aisopos (Ezopas). Aisópas, arba Pásakos / isz grykonû kalbôs pergulditos per D.L.J. Rhesa su pridējimù kellû naujû pásakû. – Karaláuczuje : iszspaustas ir pardůdamas pas Augustą Artungą, 1824. – P. 53–70.
Martyno Liudviko Rėzos (*1776–†1840) parengtame iš graikų kalbos išverstų Ezopo pasakėčių rinkinyje, išėjusiame Karaliaučiuje 1824 m., pirmą kartą skelbiamos K. Donelaičio pasakėčios: „Lapės ir gandro česnis“, „Rudikis jomarkininks“, „Šuo Didgalvis“, „Pasaka apie šūdvabalį“, „Vilks Provininks“, „Aužols Gyrpelnys“.
LMAVB

 
Augustas Šleicheris (August Schleicher; *1821–†1896), vokiečių kalbininkas, K. Donelaičio raštų rengėjas ir tyrėjas
Iš: Drotvinas, Vincentas. Augustas Šleicheris lituanistas. – Vilnius : Mokslas, 1979. – (Kalba ir žmonės).
LMAVB
Donelaitis, Kristijonas. Litauische Dichtungen : erste volständige Ausgabe mit Glossar / Christian Donaleitis ; von Aug. Schleicher. – St. Petersburg : [Kaiserliche Akademie der Wissenschaften], 1865. – [2], 336 p. – Tekstas liet., pratarmė ir komentarai – vok. k.
Pirmoji mokslinė K. Donelaičio raštų originalo kalba laida, parengta vokiečių kalbininko, Rusijos mokslų akademijos nario Augusto Šleicherio (Schleicher; *1821–†1896) ir 1865 m. išleista Sankt Peterburge, Rusijos mokslų akademijos spaustuvėje. Leidinyje skelbiami K. Donelaičio kūriniai: keturių dalių poema „Metai“, šešios pasakėčios: „Lapės ir gandro česnis“, „Rudikis jomarkininks“, „Šuo Didgalvis“, „Pasaka apie šūdvabalį“, „Vilks provininks“, „Aužuols gyrpelnys“, eiliuotas kūrinys „Pričkaus pasaka apie lietuvišką svodbą“.
LMAVB
Donelaitis, Kristijonas. Littauische Dichtungen / Christian Donalitius ; nach den Königsberger Handschriften mit metrischer Uebersetzung, kritischen Anmerkungen und genauem Glossar / herausgegeben von G.H.F. Nesselmann. – Königsberg : Verlag von Hübner & Matz, 1869. – XVI, [2], 368 p. – Gretutinis tekstas liet. ir vok., pratarmė ir komentarai – vok. k.
Vokiečių filologo, Karaliaučiaus universiteto profesoriaus Georgo Heinricho Ferdinando Nesselmanno (*1811–†1881) parengtas ir 1869 m. Karaliaučiuje publikuotas antrasis K. Donelaičio kūrinių (pasakėčių, 4 dalių poemos „Metai“, laiškų) vertimas į vokiečių kalbą su kritiniais komentarais.
LMAVB
Martynas Jankus (*1858–†1946), spaustuvininkas, leidėjas
LMAVB
Donelaitis, Kristijonas. Pavasario linksmybēs / Kristijonas Donalaitis ; [parengė ir pratarmę parašė M. Jankus]. – Tilźēje : Spauda ir kaszta Martyno Jankaus, 1891. – V, 18 p. : vinj.
1891 m. Tilžėje Martyno Jankaus (*1858–†1946) parengtas ir atskira knygele publikuotas pirmosios „Metų“ giesmės tekstas, perrašytas iš A. Šleicherio 1865 m. leidinio.
LMAVB, LNMMB
 

 

Aleksandras Burba (*1854–†1898), kunigas, JAV lietuvių leidėjas
Iš: Aleknavičius, Bernardas. Donelaitis ir mes. – Vilnius : Mintis, 1989.
LMAVB
Antanas Milukas (*1871–†1943), kunigas, JAV lietuvių leidėjas
Iš: Aleknavičius, Bernardas. Donelaitis ir mes. –  Vilnius : Mintis, 1989.
LMAVB
Donelaitis, Kristijonas. Kristijono Donelaiczio Rasztai. – Shenandoah, Pa. [t. y. Plimutas] : iszleista kasztais kunįgų A. Burbos ir A.M. Miluko, 1897 (Shenandoah, Pa. : spaustuvėje „Garso Amerikos Lietuvių“).– 134, [2] p. : vinj. – Atsp. iš: Garsas Amerikos lietuvių, 1896, nr. 49–52 ; 1897, nr. 1–17.
Jungtinėse Amerikos Valstijose, Plimute, Aleksandro Burbos (*1854–†1898) ir Antano Miluko (*1871–†1943) lėšomis 1897 m. atskira knygute išleisti K. Donelaičio Raštai, prieš tai publikuoti laikraštyje „Garsas Amerikos lietuvių“. Grožinės kūrybos tekstai paimti iš Šleicherio leidinio (1865), tik praleista pasakėčia „Pasaka apie šūdvabalį“. Knygelėje taip pat įdėta leidėjų pratarmė, trumpa K. Donelaičio biografija, kai kurių realijų žodynėlis.
LMAVB
 
   
Jurgis Šlapelis (*1876–†1941). 1905, kalbininkas, K. Donelaičio raštų rengėjas ir leidėjas
Iš: Žukas, Vladas. Marijos ir Jurgio Šlapelių lietuvių knygynas Vilniuje. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000.
LMAVB
Jurgis Šlapelis (*1876–†1941) ir Marija Piaseckaitė-Šlapelienė (*1880–†1977)
Iš: Aleknavičius, Bernardas. Donelaitis ir mes. – Vilnius : Mintis, 1989.
LMAVB
Donelaitis, Kristijonas. Kristijono Duonelaičio raštai : pagal Rėzos, Šleicherio ir Neselmano / sutaisė J. Šlapelis. – Penktas išleidimas. – Vilnius : M. Piaseckaitės-Šlapelienės knygynas, 1909 (Vilnius : M. Kuktos spaustuvė). – 88 p. : vinj. – Viršelyje išleidimo data: 1914.
Pirmoji visų, be praleidimų, sukirčiuotų K. Donelaičio raštų laida. Pirmas leidinio lankas, kaip ir nurodyta antraštiniame lape, buvo išspausdintas 1909 m. Tačiau visa ši Jurgio Šlapelio (*1876–†1941) parengta knyga buvo išleista 1914 m. Vilniuje, M. Piaseckaitės-Šlapelienės knygyne, – tokia išleidimo data nurodyta viršelyje.
LMAVB
 
Mykolas Biržiška (*1882–†1962), literatūros istorikas, K. Donelaičio kūrybos tyrėjas
LMAVB
Donelaitis, Kristijonas. Duonelaičio raštai : mokykloms / parinko ir paaiškino M. Biržiška. – Vilnius : Lietuvių mokslo draugijos leidinys, 1918 (Vilnius : Martyno Kuktos spaustuvė). – 88, [1] p.
Mykolo Biržiškos (*1882–†1962) parengtame moksleiviams skirtame leidinyje publikuojama sutrumpinta poema „Metai“ (praleista apie 900 eilučių), taip pat keturios pasakėčios: „Rudikis jomarkininks“, „Šuo Didgalvis“, „Vilks Provininks“, „Aužols Gyrpelnys“.
LMAVB
       
Donelaitis, Kristijonas. Duonelaičio raštai / mokykloms parinko ir paaiškino M. Biržiška. – [2-oji laida]. – Kaunas ; Vilnius : „Švyturio“ b-vė, 1921. – 2 d. – (Lietuvių mokslo draugijos leidinys).
D. 1 : Ištraukos ir priedai. – 88, [1] p.
D. 2 : Duonelaičio gyvenimas ir raštai su kalbos paaiškinimais : priedėlis prie Duonelaičio raštų ištraukų mokyklos reikalui. – 117, [1] p.
Leidybinis konvoliutas, kuriame publikuojami M. Biržiškos parengti K. Donelaičio raštų fragmentai ir priedas: I. Duonelaičio gyvenimas ir raštai: 1. Mažosios Lietuvos visuomenė XVIII amžiuje; 2. Prūsų lietuvių XVI–XVIII a. literatūra; 3. Duonelaičio gyvenimas; 4. Duonelaičio kuriniai; 5. Duonelaičio eilių skaitymas; 6. „Metų“ kalba ir jos puošmenos; 7. „Metų“ prigimtis; 8. „Metų“ žmonės; 9. „Metų“ visuomenės ir literatūros reikšmė; II. Duonelaičio kalbos paaiškinimai.
LMAVB
 
Duonelaičio gyvenimas ir raštai : su kalbos paaiškinimais / [M. Biržiška]. – 3-sis leid. – Kaunas : „Vairo“ bendrovė, 1927 (Kaunas : A. Bako sp.). – 216 p. : iliustr., portr.
Trečioji laida parengta sujungus 1921 m. publikuotus K. Donelaičio raštus ir priedą.
LMAVB
   
Donelaitis, Kristijonas. Metai / spaudai paruošė J. Ambrazevičius [Brazaitis] ; iliustravo medžio raižiniais V.K. Jonynas. – Kaunas : Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisija, 1940 (Kaunas : Akcinės „Spindulio“ b-vės sp.). – 194 p. : iliustr. – (Švietimo Ministerijos Knygų leidimo komisijos leidinys ; nr. 524).
Literatūros tyrėjo Juozo Ambrazevičiaus-Brazaičio (*1903–†1974) parengta nauja „Metų“ laida. Reprezentacinis leidinys, iliustruotas Vytauto Kazimiero Jonyno (1907–1997) medžio raižiniais, inicijuotas Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos ir išspausdintas 1940 m. Kaune. Knyga buvo rengiama pagal autografą ir J. F. Hohlfeldto nuorašą, siekiant išlaikyti teksto autentiškumą. Leidinyje įdėtos trys faksimilės (K. Donelaičio autografų ir Holfeldto nuorašo fragmentai), rengėjo straipsnis, aptariantis ankstesniuosius „Metų“ leidimus, žodynėlis ir „Metų“ giesmių turinys.
LMAVB

 
Donelaitis, Kristijonas. Metai / spaudai paruošė J. Ambrazevičius [Brazaitis]; iliustravo medžio raižiniais V.K. Jonynas. – Kaunas : Valst. l-kla, 1941 (Kaunas : Akcinės „Spindulio“ b-vės sp.). – 203, [3] p. : iliustr. – (Valstybinės leidyklos leidinys ; nr. 25).
Pakartota tos pačios J. Ambrazevičiaus-Brazaičio redakcijos laida, papildyta jo straipsniu „Būrų kultūros poetas“.
LMAVB
     
Donelaitis, Kristijonas. Metai / spaudai paruošė J. Ambrazevičius [Brazaitis] ; iliustravo medžio raižiniais V.K. Jonynas. – [Fotogr. leid.: Kaunas : Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisija, 1940]. – Baden-Baden : Franz Burda, 1948. –194 p. : iliustr. – Išleid. duom. kn. pabaigoje.
Vokietijoje, Baden-Badene, 1948 m. fotografuotiniu būdu pakartota 1940 m. laida.
LMAVB
 
Donelaitis, Kristijonas. Metai ir pasakėčios / [redaktorius Z. Kuzmickis ; atsak. redaktorius V. Drazdauskas ; dailininkas A. Kučas]. – Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1945. – 133, [3] p.
Nepilnas K. Donelaičio raštų rinkinys, išleistas Kaune 1945 m., remiantis 1940 ir 1941 m. „Metų“ laidomis, su įvadiniu Kosto Korsako (*1909–†1986) straipsniu „Donelaitis ir jo „Metai““.
LMAVB
   
Donelaitis, Kristijonas. Lakštingala : iš „Pavasario linksmybių“ : [ištrauka iš poemos „Metai“] / [iliustravo D. Tarabildienė]. – [Vilnius] : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1949. – 15 p. : iliustr.
Poemos „Metai“ pirmosios giesmės „Pavasario balsai“ ištrauka – vaikams skirtas leidinukas su Domicelės Tarabildienės (*1912–†1985) iliustracijomis.
LMAVB
   
Donelaitis, Kristijonas. Raštai / [atsakingasis redaktorius A. Žirgulys ; dailininkas P. Rauduvė]. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1950. – 160 p.
1950 m. K. Donelaičio Raštų laida, parengta remiantis ankstesniais leidiniais, su Broniaus Pranskaus įvadu „Kristijonas Donelaitis (1714–1780)“ ir pabaigoje įdėtais Marcelino Ročkos straipsniu „Donelaičio eilėdara“, paaiškinimais ir žodynėliu.
LMAVB
     
Donelaitis, Kristijonas. Kristijono Donelaičio rankraščiai / Lietuvos TSR mokslų akademija. Lietuvių kalbos ir literatūros institutas ; [spaudai paruošė L. Gineitis ; vyr. redaktorius K. Korsakas]. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1955. – VII, 50 p.
1955 m. Lietuvių kalbos ir literatūros institute parengtas faksimilinis K. Donelaičio autografų leidinys, kuriame pirmą kartą publikuotos rankraščių „Pavasario linksmybės“, „Vasaros darbai“, „Tęsinys“ („Fortsetzung“) ir dviejų laiškų fotokopijos. Spaudai su pratartimi ir tekstologiniais paaiškinimais parengė literatūrologas Leonas Gineitis (*1920–†2004).
LMAVB
 
Donelaitis, Kristijonas. Metai / [redaktorius A. Žirgulys ; iliustravo V. Jurkūnas ; meninis redaktorius E. Jurėnas]. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1956. – 157 p.
1956 m. išėjęs dailininko Vytauto Jurkūno (1910–1993) medžio raižiniais iliustruotas leidinys, kuriame skelbiamas visas poemos „Metai“ tekstas su „Tęsinio“ fragmentu ir retesnių žodžių žodynėliu.
LNMMB
     
Donelaitis, Kristijonas. [Rinktinė] : sudaryta pagal Lietuvos TSR Švietimo ministerijos programą / K. Donelaitis ; [dailininkas V. Jurkūnas ; redaktorė J. Arbačiauskaitė]. – Kaunas : Valstybinė pedagoginės literatūros leidykla, 1956 (Kaunas : V. Kapsuko-Mickevičiaus sp.). – 84, [4] p. : iliustr. – (Mokinio biblioteka). – Antr. lape ir viršelyje: K. Donelaitis.
Turinys: K. Donelaitis / L. Gineitis. Metai : (sutrumpinta); Pasakėčios: „Lapės ir gandro česnis“, „Rudikis jomarkininks“, „Šuo Didgalvis“, „Vilks provininks“, „Ąžuols gyrpelnys“.
Pirmoji serijos „Mokinio biblioteka“ laida (1956).
LMAVB, LNMMB
 
Donelaitis, Kristijonas. Mes vyžoti būrai : [ištraukos iš poemos „Metai“] / [iliustravo D. Tarabildienė]. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957. – 30 p. : iliustr.
D. Tarabildienės iliustruotas vaikams skirtas leidinys – ištraukos iš poemos „Metai“.
LMAVB
     
Donelaitis, Kristijonas. Metai : (sutrump.) ; Pasakėčios. – 2-as papild. leid. – Kaunas : Valstybinė pedagoginės literatūros leidykla, 1959. – 109 p. – (Mokinio biblioteka).
LNMMB
 
Donelaitis, Kristijonas. K. Donelaitis : [rinktinė / dailininkas V. Jurkūnas]. – Kaunas : Valstybinė pedagoginės literatūros leidykla, 1960 (Kaunas : V. Kapsuko-Mickevičiaus sp.). – 107, [3] p. – (Mokinio biblioteka).
LNMMB
Donelaitis, Kristijonas. Metai / iliustravo V. Jurkūnas. – Vilnius : Vaga, 1966. – 134 p.
LNMMB
 
Donelaitis, Kristijonas. Mes vyžoti būrai : [ištraukos iš poemos „Metai“] / [iliustravo Albina Makūnaitė]. – Vilnius : Vaga, 1975. – 38 p. : iliustr.
Albinos Makūnaitės (*1926–†2001) iliustruotas vaikams skirtas leidinys – ištraukos iš poemos „Metai“.
LMAVB
 

 

Donelaitis, Kristijonas. Raštai / Lietuvos TSR mokslų akademija. Lietuvių kalbos ir literatūros institutas ; [redakcinė komisija: Kostas Korsakas (pirm.), Kostas Doveika, Leonas Gineitis, Jonas Kabelka, Kazys Ulvydas] ; dailininkas Vilius Armalas]. – Vilnius: Vaga, 1977 – 600 p., [9] iliustr. lap.
Išsamus akademinis K. Donelaičio Raštų leidinys, parengtas Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkų kolektyvo ir išleistas 1977 m. Jame publikuojamas visas dokumentinis K. Donelaičio palikimas: grožinė kūryba, laiškai, vertimai, archyvinė medžiaga. Tekstai pateikiami autentiški ir pertvarkyti pagal dabartinės kalbos vartojimo normas. Leidinyje pateikti išsamūs komentarai.
LMAVB
Kazys Ulvydas (*1910–†1996), kalbininkas, K. Donelaičio raštų rengėjas
Iš: Ulvydas, Kazys. Lietuvių kalbos prieveiksmiai. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000.
LMAVB
Donelaitis, Kristijonas. Metai: skiriama Kristijono Donelaičio 270-osioms gimimo metinėms / iliustravo medžio raižiniais V.K. Jonynas ; [parengė Kazys Ulvydas ; meninis redaktorius V. Armalas]. – Vilnius : Vaga, 1983. – 188, [3] p. : iliustr.
1983 m. minint 270-ąsias K. Donelaičio gimimo metines buvo pakartota prieškarinė reprezentacinė „Metų“ laida su išeivijoje gyvenusio dailininko Vytauto Kazimiero Jonyno (*1907–†1997) iliustracijomis. Leidinį parengė kalbininkas Kazys Ulvydas (*1910–†1996), pridėjęs straipsnį „Keletas redakcinių pastabų“.
LMAVB
Donelaitis, Kristijonas. Pavasario linksmybės : iš „Metų“ / skaito Henrikas Kačinskas. Iš: Skaito Henrikas Kačinskas : [garso įrašas]. – Needham (Mass.) : Vogt Quality Recordings, 1988.
LNMMB
 
Donelaitis, Kristijonas. Metai ir pasakėčios / [redaktorius Vytautas Vitkauskas]. – Vilnius : Baltos lankos, 1994 (Kaunas : Spindulys). – 190, [1] p. – (Baltų lankų literatūros kolekcija).
„Baltų lankų“ leidyklos serijoje „Baltų lankų literatūros kolekcija“ publikuojami grožiniai K. Donelaičio kūriniai: poema „Metai“, poemos fragmentai „Pričkaus pasaka apie lietuvišką svodbą“ ir „Tęsinys“ bei šešios pasakėčios. Tekstai pateikti išsaugant autoriaus sintaksę, leksiką, morfologiją, nedėsningą fonetiką, su leidinio redaktoriaus Vytauto Vitkausko (*1935–†2012) „Pastabomis dėl Donelaičio tekstų tarmiškųjų dalykų“. Pratarmė – Sauliaus Žuko.
LMAVB, LNMMB
     
Donelaitis, Kristijonas. Metai ir pasakėčios. – Vilnius : Baltos lankos [i.e. „Baltų lankų“ leidyba], 2000 (Vilnius : Vilspa). – 189, [1] p.  – (Rinktinė lietuvių poezija).
Turinyje pasakėčios: „Lapės ir gandro česnis“ ; „Rudikis jomarkininks“ ; „Šuo Didgalvis“ ; „Pasaka apie šūdvabalį ; „Vilks provininks“ ; „Aužuols gyrpelnys“.
LNMMB
 
Donelaitis, Kristijonas. Metai / [parengė Agnė Iešmantaitė ; dailininkė Deimantė Rybakovienė]. – Vilnius : Žaltvykslė, 2004. – 110, [1] p. – (Mokinio skaitiniai).
„Baltų lankų“ leidyklos serijoje „Mokinio skaitiniai“ publikuojamas K. Ulvydo parengtas K. Donelaičio poemos „Metai“ tekstas, išspausdintas 1983 m.
LMAVB
     
Donelaitis, Kristijonas. Metai. Pasakėčios / [redaktorius Vytautas Vitkauskas ; dailininkas Zigmantas Butautis]. – Vilnius : Baltos lankos, 2010. – 151, [1] p. – (Literatūros skaitiniai ; 1).
Pirmoji „Baltų lankų“ leidyklos serijos „Literatūros skaitiniai“ knyga, kurioje pakartotai skelbiami serijose „Baltų lankų literatūros kolekcija“ (1994) ir „Rinktinė lietuvių poezija“ (2000) publikuoti grožiniai K. Donelaičio kūriniai: poema „Metai“, poemos fragmentai „Pričkaus pasaka apie lietuvišką svodbą“ ir „Tęsinys“ bei šešios pasakėčios. Leidinio redaktorius – V. Vitkauskas, pabaigos žodis – Sauliaus Žuko.
LMAVB
 
Donelaitis, Kristijonas. Metai = Das Jahr : keturiose giesmėse / išvertė Liudvikas Rėza ; parengė Vidmantas Staniulis. – 1818 m. fotogr. leid. – Kaunas : V. Staniulio knygynas, 2010 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – [13], XXI, 162 p. – Gretutinis tekstas liet., vok. k. – Orig. išleid.: Königsberg, 1818.
Fotografuotinis 1818 m. Karaliaučiuje skelbtų K. Donelaičio „Metų“ leidinys, parengtas ir išleistas Vidmanto Staniulio Kaune 2010 m., su Antano Buračo pratarme. Skiriama Kristijono Donelaičio 230-osioms ir Martyno Liudviko Rėzos 170-osioms mirties metinėms.
LMAVB
   
Donelaitis, Kristijonas. Metai / sudarytojas Gytis Vaškelis ; [įvado autorius Darius Kuolys ; „Metus“ skaito Rolandas Kazlas]. –  Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013. – 146 p. + 1 garso diskas.
LMAVB

Šio puslapio informacija atnaujinta 2014-06-30