Pratarmė

I. Vilniaus Bernardinų kapinių įkūrimas ir raida

II. Laidojimo dokumentacija

III. Bernardinų kapinių tyrinėjimai XIX a. II pusėje–XX a. I pusėje
   1. Antanas Lazarovičius
   2. Albertas Liudvikas             Zoštautas
   3. Vaclovas Veitka
   4. Liucijonas Eduardas Uzembla

Literatūros sąrašas

 

III. 2. ALBERTAS LIUDVIKAS ZOŠTAUTAS (Albert Ludwik Zasztowt, 1850–1918 Vilniuje, palaidotas Bernardinų kapinėse) – antikvaras, kolekcininkas. Rinko knygas, rankraščius, dailės kūrinius, žymių asmenų autografus, medalius, monetas. Periodikoje paskelbė straipsnių kultūros paveldo tyrimų, istorijos temomis. XIX a. devintajame dešimtmetyje nurašinėjo įvairių Vilniaus kapinių (Šv. Stepono, Šv. Jokūbo ir Pilypo, Šv. Rapolo, Bernardinų) antkapių įrašus. Didelė dalis A. L. Zoštauto surinktos medžiagos apie kapines L. E. Uzemblos dėka prieškariu perduota į Valstybinę Vrublevskių biblioteką (šiuo metu saugoma LMAVB RS Bendrajame fonde). Pluoštas A. L. Zoštauto rankraščių į LMAVB pateko jau po Antrojo pasaulinio karo kartu su L. E. Uzemblos archyvalijomis. Tarp jų – 1885 m. sudarytas Vilniaus kapinėse ir bažnyčiose XVII–XIX a. palaidotų žmonių antkapių įrašų nuorašų sąvadas (F151-177), kuriame daugiausia vietos skirta Bernardinų kapinių koplyčios paminklinių lentų įrašų nuorašams. Minėto rankraščio vertę padidina tai, kad jame yra kai kurių antkapių detalių eskizų, koplyčios požemyje ir pagrindiniame fasade įrengtų paminklinių lentų išsidėstymo schemos.

Atskirai minėtina A. L. Zoštauto surinkta unikali archyvinių dokumentų kolekcija (F273), kurioje yra keletas rankraščių, susijusių su Bernardinų kapinėmis. Tai Vilniaus vyskupijos valdytojo J. Stroinovskio raštai, atskleidžiantys svarbius Bernardinų kapinių istorijos faktus (F273-2301, 2302), ir 1817 m. M. Chalupos mirties metrikų išrašas iš Vilniaus Bernardinų bažnyčios metrikų knygos (F273-47). Šiuos rankraščius kartu su daugybe kitų A. L. Zaštauto ekslibrisais pažymėtų dokumentų 1956 m. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje surado Mokslinės restauracinės gamybinės dirbtuvės darbuotojai ir perdavė LMAVB Rankraščių skyriui.

 Literatūra: Małachowicz, 1996a, p. 353; Pajedaitė, 2010, p. 36–38.
 

1.
Spis nagrobków znajdujących się na cmentarzu po Bernardyńskim w Wilnie. Sporządzony w lipcu 1885 r.  

1885–[1888] m. Yra vėlesnių kita ranka darytų įrašų
Lenkų, lotynų kalbomis
Rankraščių rinkinys, popierius, 21x17 cm
Iš L. E. Uzemblos kolekcijos
LMAVB RS, F151-177, 56 l. 

Tai 1885 m. liepos mėnesį A. L. Zoštauto sudarytas Vilniaus kapinėse ir bažnyčiose XVII–XIX a. palaidotų žmonių antkapių įrašų nuorašų sąvadas. Čia pateikti Bernardinų kapinių koplyčios paminklinių lentų įrašų nuorašai, kai kurių puošybos elementų piešiniai, schemos. Atverstame lape (l. 23r) – Aleksandros Naborovskos (Aleksandra z Grużewskich Naborowska, †1847 ) epitafijos nuorašas.

2.
Widok katakumb, znajdujących się pod kaplicą na cmentarzu pobernardyńskim w Wilnie 

1885 m.
Lenkų kalba
Brėžinys, rašalas, popierius, 21x17 cm
LMAVB RS, F151-177, l. 11r 

Tai 1885 m. liepos mėnesį A. L. Zoštauto nubraižyta schema, kurioje pavaizduotas Bernardinų kapinių koplyčios požemyje įrengtas kolumbariumas. Iš brėžinio matyti, kad prie sienos, esančios priešais įėjimą į rūsį, jis buvo trijų aukštų, o prie šoninių sienų – dviejų. Kiekviename aukšte buvo po 7 nišas, taigi iš viso – 49 nišos. Daugelis iš jų jau tuo metu buvo be paminklinių lentų arba visai tuščios. Schemoje A. L. Zoštautas pažymėjo dvidešimties čia atgulusių asmenų palaidojimo vietas ir ant žemės gulėjusią 1842 m. mirusio Vladislovo Herburto (Władysław Herburt, †1842) antkapinę lentą. 

Literatūra: Girininkienė, 2010a, p. 170–171.

3.
Widok katakumb, znajdujących się na zewnętrznej stronie frontowej kaplicy na cmętarzu po Bernardyńskim w Wilnie 

1885 m.
Lenkų kalba
Brėžinys, rašalas, popierius, 17x21 cm
LMAVB RS, F151-177, l. 22r 

Šioje 1885 m. liepą A. L. Zoštauto nubraižytoje schemoje pažymėtos Bernardinų kapinių koplyčios išorėje prie pagrindinių durų ir įėjimo į požemį įrengtos paminklinės lentos. Tuomet jų buvo 13, iki šių dienų išliko tik 10. Manoma, kad jos skirtos koplyčios požemyje palaidotiems asmenims atminti. Kai kurios galėjo būti perkeltos iš vakarinio kolumbariumo. Tokią prielaidą patvirtina 1813 m. mirusiam Jonui Auzbikovičiui (Jan Auzbikowicz, † 1813) atminti skirta paminklinė lenta. Šis žmogus negalėjo būti palaidotas koplyčios požemyje, nes tuo metu ji dar nebuvo pastatyta. 

Literatūra: Girininkienė, 2010a, p. 170–171, 184.

4.
O cmentarzach Wileńskich  

1888 m. balandžio 30 d.
Lenkų kalba
Rankraštis, popierius, 22x17,8 cm
Su autoriaus monograma: A. L. Z.
Proveniencija: BIBL. WRÓBŁEWSKICH... [antspaudas]; 2311- Rkp. [įrašas]; B-24-a [įrašas].
LMAVB RS, F9-2311, l. 3–4  

A. L. Zoštauto straipsnio apie Vilniaus kapines juodraštis. Čia pateikti Vilniaus universiteto profesoriaus Pranciškaus Norvaišos ir unitų vyskupo Adriano Holovnios paminklinių lentų, buvusių Vilniaus Bernardinų kapinių kolumbariume ir koplyčios požemyje, aprašymai.