Pratarmė

I. Vilniaus Bernardinų kapinių įkūrimas ir raida

II. Laidojimo dokumentacija

III. Bernardinų kapinių tyrinėjimai XIX a. II pusėje–XX a. I pusėje
   1. Antanas Lazarovičius
   2. Albertas Liudvikas             Zoštautas
   3. Vaclovas Veitka
   4. Liucijonas Eduardas Uzembla

Literatūros sąrašas

 

Literatūros sąrašas

Drėma, 1991a: Drėma, Vladas. Dingęs Vilnius = Lost Vilnius = Исчезнувший Вильнюс: [albumas]. Vilnius, 1991. 407 p.

Drėma, 1991b: Drėma, Vladas. Vilniaus Šv. Onos bažnyčia. Vilniaus Katedros rekonstrukcija 1782–1801 metais. Vilnius, 1991. 319 p.

Drėma, 1996: Drėma, Vladas. Kanutas Ruseckas. Vilnius, 1996. 288 p.

Drėmaitė, Vyšniauskienė, 2010: Drėmaitė, Gražina; Vyšniauskienė, Audronė. Kapinių apsauga ir restauravimas. In: Vilniaus Bernardinų kapinės, 1810–2010. Sudarytoja Vida Girininkienė. Vilnius, 2010, p. 49–112.

Europos kapinės: Europos kapinės: istorinis paveldas – branginamas ir restauruojamas. Redaktoriai: Mauro Felicori ir Annalisa Zanotti. Bolonija, 2004. 227 p.

Girininkienė, 2004: Girininkienė, Vida. Vilniaus kapinės. Vilnius, [2004]. 223 p.

Girininkienė, 2009: Girininkienė, Vida. Bernardinų kapinės: čia nėra mirties. Lietuvos žinios, 2009, spal. 31 (nr. 252), p. 10–11.

Girininkienė, 2010a: Girininkienė, Vida. Bernardinų kapinių statiniai. In: Vilniaus Bernardinų kapinės, 1810–2010. Sudarytoja Vida Girininkienė. Vilnius, 2010, p. 139–189.

Girininkienė, 2010b: Girininkienė, Vida. Bernardinų kapines apgynė caras Aleksandras II. Lietuvos žinios, 2010, spal. 30 (nr. 249), p. 11.

Girininkienė, Paulauskas, 1988: Girininkienė, Vida; Paulauskas, Algirdas. Rasos. Vilnius, 1988. 95 p.

Girininkienė, Paulauskas, 1994: Girininkienė, Vida; Paulauskas, Algirdas. Vilniaus Bernardinų kapinės. Vilnius, 1994. 80 p.

Janonienė, 1999: Janonienė, Rūta. Jonas Rustemas. Vilnius, 1999. 356 p.

Janonienė, 2009: Janonienė, Rūta. Laidotuvių iškilmės Vilniaus Bernardinų bažnyčioje XVII–XIX amžiais. In: Acta Academiae artium Vilnensis. Vilnius, 2009. T. 54: Iškilmės ir kasdienybė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir jos kontekstuose, p. 27–40.

Janonienė, 2010: Janonienė, Rūta. Bernardinų bažnyčia ir konventas Vilniuje: pranciškoniškojo dvasingumo atspindžiai ansamblio įrangoje ir puošyboje. Vilnius, 2010. 511 p.

Kaladžinskaitė, 2004: Kaladžinskaitė, Auksė. Svetimšaliai dailininkai XVIII a. Vilniuje. Menotyra, 2004, nr. 2 (35), p. 7–13.

Kaladžinskaitė, 2006: Kaladžinskaitė, Auksė. Brolijų dailės užsakymai XVIII a. Vilniuje. In: Dailė LDK miestuose: poreikiai ir užsakymai. Vilnius, 2006, p. 147–164.

Klajumienė, 2010: Klajumienė, Dalia. Iliuzinė tapyba Bernardinų kapinių koplyčios altoriuje. In: Vilniaus Bernardinų kapinės, 1810–2010. Sudarytoja Vida Girininkienė. Vilnius, 2010, p. 191–197.

Lietuvos dailės: Lietuvos dailės istorija. Sudarytojai: Alfonsas Andriuškevičius, Adomas Butrimas, Rasa Butvilaitė ... [et al.]. Vilnius, 2002. 410 p.

Lietuvos vienuolynai: Lietuvos vienuolynai: vadovas. Sudarė: R. Janonienė, D. Klajumienė. Vilnius, 1998. 454 p.

Małachowicz, 1996a: Małachowicz, Edmund. Wilno: dzieje, architektura, cmentarze. Wrocław, 1996. 603 p.

Małachowicz, 1996b: Małachowicz, Edmund. Krajobraz i architektura cmentarzy wileńskich = Vilniaus kapinių kraštovaizdis ir architektūra. Warszawa, 1996. 108 p.

Matulytė, 2001: Matulytė, Margarita. Vilniaus fotografija, 1858–1915. Vilnius, 2001. 486 p.

Matušakaitė, 2009: Matušakaitė, Marija. Išėjusiems atminti: laidosena ir kapų ženklinimas LDK. Vilnius, 2009. 351 p.

Miknevičiūtė, Miknevičienė, 2002: Miknevičiūtė, Marija; Miknevičienė, Giedrė. Bernardinų kapinių Vilniuje apsaugos reglamentavimo problematika. In: Kapinės – Lietuvos kultūros paveldo objektas: tyrimai ir išsaugojimo problemos: [konferencijos medžiaga]. Kaunas, 2002, p. 5–12.

Pajedaitė, 2010: Pajedaitė, Ingrida. Vilniaus Bernardinų kapinių istorijos šaltiniai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje . In: Vilniaus Bernardinų kapinės, 1810–2010. Sudarytoja Vida Girininkienė. Vilnius, 2010, p. 21–47.

PSB: Polski slownik biograficzny. Warszawa; Kraków, 1973. T. 18, p. 286; 1991–1992. T. 33, p. 126–127, 548–550.

Pugačiauskas, 2010: Pugačiauskas, Virgilijus. Miestas ir Bernardinų kapinės. In: Vilniaus Bernardinų kapinės, 1810–2010. Sudarytoja Vida Girininkienė. Vilnius, 2010, p. 115–137.

Syrnicka, 2001: Syrnicka, Krystyna. Polska epigrafika nagrobna na Wileńszczyżnie: tradycja i współczesność. Wilno; Lublin, 2001. 327 p.

Vilniaus albumas: Vilniaus albumas = Вильнюсский альбом: iš Jono Kazimiero Vilčinskio leidinių. Leidinį parengė Zofija Budrytė. Vilnius, 1987. 12 p. + 24 l.

Vilniaus Bernardinų: Vilniaus Bernardinų kapinės, 1810–2010. Sudarytoja Vida Girininkienė. Vilnius, 2010. 776 p.

VLE: Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius, 2003, t. 3, p. 371, 606; 2004, t. 6, p. 148; 2007, t.11, p. 204.