<<<    Turinys     >>>

EUSTACHIJAUS TIŠKEVIČIAUS RANKRAŠTINIO PALIKIMO ATODANGOS


Tyrinėjimai

Juozapo Zavadskio spaustuvėje 1842 m. išleisto E. Tiškevičiaus veikalo Rzut oka na żrzódła archeologii krajowej, czyli Opisanie zabytków niektórych starożytności, odkrytych w zachodnich guberniach Cesarstwa Rossyjskiego (Žvilgsnis į krašto archeologijos šaltinius, arba Senovės paminklų, surastų vakarinėse Rusijos imperijos gubernijose, aprašymas) cenzūruotas rankraštis. 1842 m.

LMAVB RS, F18-42, 55 lap.

E. Tiškevičiaus veikalo Rzut oka na żrzódła archeologii krajowej, czyli Opisanie zabytków niektórych starożytności, odkrytych w zachodnich guberniach Cesarstwa Rossyjskiego (Žvilgsnis į krašto archeologijos šaltinius, arba Senovės paminklų, surastų vakarinėse Rusijos imperijos gubernijose, aprašymas) publikacija, papildyta E. Tiškevičiaus ir jo brolio Konstantino rankraštiniais tekstais bei ikonografine medžiaga. 1842–1846 m.

LMAVB RS, F31-1440, 107 lap.

Juozapo Zavadskio spaustuvėje 1850 m. išspausdinto E. Tiškevičiaus veikalo Badania archeologiczne nad zabytkami przedmiotów sztuk i rzemiosł i t. d. w dawnej Litwie i Rusi Litewskiej (Senosios Lietuvos ir Lietuvos Rusios meno ir amatų bei kitų paminklų archeologiniai tyrimai) cenzūruotas rankraštis (autorinis perrašas). 1849 m.

LMAVB RS, F9-382, 39 lap.

Rygoje 1870 m. išleistos E. Tiškevičiaus knygos Einige Worte zur Erklärung der im Mitau'schen Museum aufbewahrten alterthümlichen Siegelstempel (Keletas žodžių apie senovinius antspaudus, saugomus Mintaujos muziejuje) rankraštis su piešiniais. Biržai, 1870-04-06.

LMAVB RS, F31-1443, lap. 1r–13v.

E. Tiškevičiaus rašinio Słów kilka o starożytnych pieczęciach zachowanych w Mitawskim muzeum (Keletas žodžių apie senovinius antspaudus, saugomus Mintaujos muziejuje), publikuoto 1870 m. Rygoje, vertimo iš lenkų kalbos į vokiečių kalbą juodraštis. Vertė Oskaras Kurnatowskis (1834–1911). 1870 m.

LMAVB RS, F31-1358, 13 lap.

E. Tiškevičiaus parengto 1772–1855 m. kaldintų medalių katalogo (Sammlung von Medaillen, welche sich auf die Geschichte der Länder und Städte der ehemaligen Republik Polen beziehen und von ihrer ersten Theilung bis zum Tode des Kaisers Nicolaus I. geprägt sind, 1772–1855. Aus dem Polnischen übers O[skar] von K[urnatowski]. Riga, 1871) rankraštis su iliustracijomis. 1870 m.

LMAVB RS, F31-1438, 128 lap.

Tyszkiewicz, Eustachy. Zielnik Borysowskich okolic (Barysavo apylinkių herbariumas).

LMAVB RS, F9-1033, 22 lap.

Tyszkiewicz, Eustachy. Czary. Badania etnograficzne (Burtai. Etnografiniai tyrinėjimai). 1871 m.

LMAVB RS, F31-1361, lap. 2–7.

E. Tiškevičiaus veikalo apie Vilniaus vyskupijos vienuolynus (Tyszkiewicz, Eustachy. Wiadomość historyczna o zgromadzeniach i fundacyach męzkich i żeńskich rzymsko-katolickich klasztorów w dyecezyi wileńskiéj. Przez Euchstachego hr. Tyszkiewicza. Wilno: druk. T. Glücksberg, 1858) medžiaga. XIX a. pirma pusė.

LMAVB RS, F18-187, 106 lap.

E. Tiškevičiaus monografijos apie Biržus (Birże: rzut oka na przeszłość miasta, zamku i ordynacji. St.-Petersburg, 1869) juodraštis. 1868 m.

LMAVB RS, F31-1250, 66 lap.

 

Tyszkiewicz, Eustachy. Birże: rzut oka na przeszłość miasta, zamku i ordynacyi. Skreślił Eustachy Tyszkiewicz. St.-Petersburg, 1869. 170 p.: iliustr.

LMAVB, 586185

Medžiaga E. Tiškevičiaus veikalui Groby rodziny Tyszkiewiczów (Tiškevičių giminės kapai).

LMAVB RS, F31-1275, lap. 1–6.

Knygos Groby rodziny Tyszkiewiczów įvado juodraštis. Vilnius, 1871.

LMAVB RS, F31-1275, lap. 7r.

Tyszkiewicz, Eustachy. Groby rodziny Tyszkiewiczów. Warszawa: drukiem Jana Jaworskiego, 1873. 111 p.

LMAVB RSS, L-19/2-56

E. Tiškevičiaus parengto leidinio Karola X. Gustawa, króla szwedzkiego, trofea i sprzęty stołu zdobyte przez Stefana Czarnieckiego w 1656 roku (Vilnius, 1856) cenzūruotas rankraštis. 1855 m.

LMAVB RS, F9-404, 13 lap.

Tyszkiewicz, Eustachy. Karola X. Gustawa, króla szwedzkiego, trofea i sprzęty stołu zdobyte przez Stefana Czarnieckiego w 1656 roku. Opisane i ogłoszone przez hrabiego Eustachego Tyszkiewicza. Wilno: nakładem księgarni pod firmą Rubena Rafałowicza, 1856. 17 p., 4 lap.: iliustr.

LMAVB, 513710

E. Tiškevičiaus spaudai parengto ir 1854 m. Juozapo Zavadskio spaustuvėje išspausdinto XVIII a. gyvenusio dominikono Vaitiekaus Vincento Baginskio (Wojciech Wincenty Bagiński, 1726–1785) rankraščio perrašas su E. Tiškevičiaus pratarme. 1853–1854 m.

LMAVB RS, F9-415, 180 lap.

Rachunki podskarbstwa litewskiego 1648–1652: wydane z współczesnego rękopismu znajdującego sie w bibliotece Eustachego Hr. Tyszkiewicza. Wilno: nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, 1855. 60 p.

LMAVB RS, L-19/1508

<<<    Turinys     >>>