...............................................................................................................................................................................................................................................

   


Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Katalogų skyrius įkurtas 1941 m. (iki 2006 m. vasario 1 d. – Knygų tvarkymo ir katalogų skyrius). Skyrius perėmė Valstybinės viešosios Vrublevskių bibliotekos katalogą. Ši biblioteka sudarė pagrindinę tuometinės Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos fondų dalį. Valstybinės viešosios Vrublevskių bibliotekos katalogas buvo kuriamas nuo 1891 m. Tai buvo abėcėlinis katalogas, organizuotas pagal prūsiškąją katalogavimo sistemą (didelio formato kortelės, aprašo pradmuo – autorius arba antraštėje esantis daiktavardis vardininko forma ir pan.). Sisteminis katalogas buvo pradėtas kurti 1937 m., todėl bibliotekos senieji fondai buvo atskleisti tik abėcėliniame kataloge.

Prasidėjęs karas nutraukė skyriaus darbą. Bibliotekos fondai ir jos katalogai smarkiai nukentėjo. Po karo, 1944 m., imtasi atkurti sunaikintus katalogus. Jau 1948 m. katalogai buvo sutikrinti su knygų fondais, pradėtas pertvarkyti sisteminis katalogas. Imta naudoti Sąjunginių knygų rūmų spaustinė kortelė. 

Nuo 1950 m. sausio 1 d. buvo nutarta senuosius katalogus uždaryti ir pradėti kurti naujus. Kuriant abėcėlinį knygų katalogą, skyrius vadovavosi 1949 m. išleistomis „Vieningomis spaudinių aprašo bibliotekos katalogams taisyklėmis“. Tvarkant naujus leidinius, taip pat buvo perkataloguojami ir senieji bibliotekos fondai. Ruošiant leidinius rekatalogavimui, jie buvo sutikrinami su senaisiais katalogais, perinventorinami, perklasifikuojami ir perkataloguojami. Šis darbas vyko nuo 1951 iki 1986 metų (36 m.), jį dirbo kelios bibliotekos darbuotojų kartos.

1953 m. bibliotekoje pradėtas kurti suvestinis abėcėlinis katalogas, kuris turėjo atspindėti ne tik pagrindiniame bibliotekos fonde esančius spaudinius, bet ir bibliotekos skyrių prie mokslo tyrimo institutų fondus. Suvestinio katalogo pagrindinis tikslas buvo skaitytojų informacinio-bibliografinio aptarnavimo gerinimas. Taip pat katalogas atliko bibliotekos generalinio katalogo funkcijas; padėjo koordinuoti bibliotekos fondų komplektavimą, teikti tarpbibliotekinio abonemento paslaugas, rengti informacines-bibliografines rodykles.

Prasidėjusi bibliotekos automatizacija pakeitė skyriaus darbo priemones bei darbo pobūdį. 1995 m. spalio mėn. pradėtas kurti elektroninis bibliotekos katalogas. Iki 2001 m. gruodžio 31 d. elektroninis katalogas buvo tvarkomas lygiagrečiai su korteliniu. Nuo 2002 m. sausio 1 d. kortelinis katalogas nebepildomas (skaitytojai turi galimybę juo naudotis). Nuo 2000 m. išleisti dokumentai yra ne tik sisteminami, bet ir dalykinami. Dalykinama pagal Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos rubrikyną. Per metus keitėsi ir programinė įranga: 1995–2000 m. – ALICE; 2001–2003 m. – LIBIS (UNIMARC formatas); 2004–2005 m. – ALEPH 14 versija (UNIMARC formatas); 2006–2008 m. – ALEPH 16 versija (UNIMARC formatas); nuo 2009 m. vasario mėn. – ALEPH 18 versija (MARC 21 formatas).

Šiuo metu skyriuje kataloguojami visi bibliotekoje naujai gaunami dokumentai (spaudiniai ir kompiuterinės laikmenos), išskyrus rankraščius, senuosius spaudinius (iki 1800 m.), žemėlapius ir kitus Retų spaudinių skyriuje saugomus dokumentus. Rekataloguojami dokumentai iš bibliotekos fondų (pirmenybė teikiama iš kortelinio katalogo vartotojų užsakytiems dokumentams). Visi dokumentai sisteminami UDK indeksais. Taip pat rengiamos Autoritetinės duomenų bazės (Vardų ir antraščių bazė, Serijų bazė), redaguojamas bibliotekos elektroninis katalogas, prižiūrimi korteliniai katalogai, teikiama metodinė pagalba kitiems struktūriniams bibliotekos padaliniams.

Katalogų skyrių sudaro 2 padaliniai: Spaudinių katalogavimo sektorius (11 darbuotojų) bei Sisteminimo ir dalykinimo sektorius (5 darbuotojai).

Parengė Rūta Smažinienė.

 

...............................................................................................................................................................................................................................................

© Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2012. Virtualią parodą parengė Donatas Ustinavičius