Arte et Marte

Senieji dokumentai karo tema : skirta Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms

Parodos katalogas
2010 liepos 7–rugpjūčio 3 d.

Arte et Marte: senieji dokumentai karo tema

Parodos katalogas

Literatūros sąrašas

 

In Bellonae hortis nascuntur semina mortis –
Karo deivės Belonos darželiuose dygsta mirties sėklos
 

37. Chronicorum Turcicorum in quibus Turcorum origo, principes, imperatores, bella, proelia, caedes, victoriae, reique militaris ratio et caetera huc pertinentia, continuo ordine & perspicua brevitate exponuntur ; et Mahometicae religionis instituta, iudiciorumq[ue] procesus & aulae constitutio ; procerum item ac populi mores, vitaeq[ue] degendae ratio percensetur ... / omnia nunc primum bona fide collecta, sermoneque Latino exposita a reverendo & doctissimo viro d. Philippo Lonicero theologo. – Francoforti ad Moenum : apud Iohannem Feyerabendt, impensis Sigismundi Feyerabendt, 1578. – 3 t. : iliustr., inic., vinj. ; 2° (33 cm).

Lotynų k. – Leidyb. konvol. – Išleidimo duomenys pirmojo tomo kolofone.

Proveniencija: Hic liber ea speciali munificentia Addm. Perillustris Rndi. Dni.Francisci Barnabi canonici [...]  archipresbiteri  Lubawiens[is] [...] Conventui [...] Lubaviensi ord. Min. observ. S.P. Francisci. Fr. Josephus Leszcynski G.C.L. [įrašas] ; Conventus Lubaviensis f[ra]trum ordinis minorum observantium [įrašas]. – Įrišimas: pergamentas, raištelių žymės.

RSS V2-72

Turkų kronikos, pasakojančios apie turkų tautos kilmę, valdovus, karvedžius, karus, mūšius, pralaimėjimus, pergales, kovos būdus ir t.t. Gausiai iliustruotas tritomis, išleistas viena knyga Frankfurte prie Maino 1578 m.

Atvartoje – karaliaus Vladislovo žūtis prie Varnos 1444 m.

38. Smokowski, Wincenty (1797–1876). Śmierć Władysława pod Warną : [ofortas] / inv. et del. Smokowski. – [Wilno, XIX a. vid.]. – 1 lap. – 12,5 x 18 ; 16 x 24 cm.

Proveniencija: Od p. T. Turkowskiego. 26.VIII.1932 [įrašas].

RSS G3–589

Vladislovo mirtis prie Varnos. Vinco Smakausko (Smokowski), vieno žymiausių Vilniaus meno mokyklos atstovų, ofortas, išleistas Vilniuje XIX a. viduryje.

39. Zaleski, Antoni (1858–1895?). Bitwa z Tatarami : [ofortas]. – [S.l., XIX a.]. – 1 lap. – 23 x 14,5 ; 24 x 16 cm.

Proveniencija: Z bibl. Wróblewskich. Teka XI. Nr. 869 [spaudas].

RSS Lenk 1/1.3.42

Mūšis su totoriais. XIX a. ofortas.

40. Epistolarum Turcicarum variorum et diversorum authorum libri … / ex recensione Nicolai Reusneri Leorini IC. comitis palatini caesarei & consiliarii Saxonici. – Francoforti ad Moenum, 1598–1599. – 3 t. : iliustr., inic., vinj. ; 4° (20 cm).

Lotynų k.

Proveniencija: Bibliot. Syn. Evang.– Refor. Viln. Cat. III. N° 503. B. [įrašas]; Ad usum il. [...] Tyszkiewicz s. theol. baccalaurei ord. [...] [įrašas]; Ex libris patris Lub. Narutowicz [...] praedicatoris pro tunc Conventus Caunensis [įrašas]; Bibljoteka Synodu Wileńskiego Ew.–Ref. B 6003 [lipdė]. – Marginalijos. – Įrišimas: ruda ornamentinė oda, nugarėlė apiplyšusi, pakenkta kinivarpų; kartu įrišti 3 t.

RSS V-16/1-1476-1479

 

 

Įvairių autorių – popiežių, karalių, karo vadų, kunigaikščių, mokslo žmonių – rašytų laiškų turkų klausimu trijų dalių rinkinys, išleistas Frankfurte prie Maino, Pauliaus Brachfeldo lėšomis Johanno Kollitzo spaustuvėje, 1598–1599 m. Leidinio antraštėje pabrėžiama, kad darbas labai naudingas ne tik istorijai pažinti, bet ir tiems, kurie imsis pasiuntinių veiklos. Iš gausių marginalijų matyti, kad šis laiškų rinkinys turėjo daug skaitytojų.

Atvartoje – Erazmo Desiderijaus laiškas karaliui Žygimantui Senajam.

41. Pétis de La Croix, François (1653–1713). Guerres des turcs avec la Pologne, la Moscovie et la Hongrie / par le sr. de La Croix, secretaire de l’ambassade de France à la Porte. – A la Haye : chez Jacques Garret, 1689. – [12], 197, [5] p. : inic., vinj. ; 12º (14 cm).

Prancūzų k.

Proveniencija: Z księgozbioru Henryka Kurnatowskiego [spaudas]; Biblioteka Wróblewskich [spaudas, lipdė]. – Įrišimas: kartonas, ruda oda.

RSS XVII/372

Prancūzų diplomato knygelė apie turkų karus su Lenkija, Maskva ir Vengrija, išleista Hagoje 1689 m.

 

42. Traktat Rzeczypospolitey z woyskiem Wielkiego X. Litt. : wypis z xiąg glownych trybunalnych spraw wieczystych w Minsku odprawionych, roku Panskiego [1699] miesiąca Apryla [11] dnia. – [Wilno : druk. Franciszkanow, 1699]. – [33] lap. : inic., vinj. ; 2° (28 cm).

Lenkų k., dalis teksto lotynų k.

Def.: trūksta antraštinio lapo. – Proveniencija: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie [EL]; Książnica Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie [spaudas]. – Įrišimas: kartonas, odos nugarėlė; įrišta su: Chochlowskis, Stanislovas. Epistolae ... – [S.l.], 1695.

RSS L-17/2-179/9

Vyriausiojo Tribunolo sprendimai dėl LDK kariuomenės. Išleista Vilniuje 1699 m. Atverstas puslapis, kur nurodomos totorių prievolės LDK kariuomenei.

 

43. Hasius, Jakub (apie 1583–1629). Kazanie na pogrzebie ... p. Mikolaia Boguslawa Bratoszyna Zenowicza, kasztellana Polockiego ... w expediciey przeciw Osman sultanowi tureckiemu cesarzowi za wiarę y oyczyznę odwaznie poleglego, miane w Smurgonskim kosciele / przez x. Iakuba Hasiusza Societatis Iesu 25. Febr. ... – W Wilnie : w drukarni Akademiey Societatis Iesu, 1622. – [28] p. : inic., vinj. ; 4° (18 cm).

Lenkų k. – Dedik.: ... p. Fiedorze Wollowiczownie Zenowiczowey, woiewodziney Brzeskiey ...

Proveniencija: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie [EL]; Z biblioteki Antoniego hr. Tyszkiewicza w Wilnie [EL]; T-wo Muzeum nauki i sztuki w Wilnie [EL ir spaudas]; T-wo Muzeum nauki i sztuki w Wilnie [spaudas]; Książnica Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie [spaudas]. – Įrišimas: dekoruotas popierius, rudos odos nugarėlė su ornamentiniais įspaudais ir raudonoje juostelėje įspausta kn. autoriumi ir antrašte.

RSS L-17/46

Garsaus jėzuitų pamokslininko J. Hasijaus Smurgainių bažnyčioje, laidojant karo žygio prieš turkų sultoną Osmaną II metu žuvusį Polocko kaštelioną Mikalojų Boguslavą Zenovičių, pasakytas pamokslas. Išleista Vilniuje 1622 m.

 

44. Bieżanowski, Stanisław Józef (1628–1693). Trophaeum Martiale ... Ioanni Casimiro, Poloniae et Sueciae regi, Magno duci Lithuaniae ... post triplicis pro Deo et Patria, adversus immanem rebellium et Scytharum potentiam, expeditionis, fortissime exantlatos labores ad perennem suae serenissimae maiestatis gloriam / opera Stanislai Biezanowski Leopol. ... in sacrario immortalitatis erectum ... – Cracoviae : apud Lucam Kupisz, [1654]. – [23] p. : herbas, inic., vinj. ; 2° (27,5 cm).

Lotynų k.

Proveniencija: Žirovicų vienuolyno biblioteka [įrašas per kelis lap.]; Библiотека Литовской духовной семинарiи [lipdė]. – Įrišimas: kartonas, odos nugarėlė; įrišta su: Bieżanowski, Stanisław Józef. Oraculum Parthenium ... – Cracoviae, [1668].

RSS L-17/2-187/2

Lenkų jėzuito Stanislovo Juzefo Biežanovskio, lotynų kalba rašiusio proginius kūrinius, panegirika Marso trofėjus, skirta pagerbti karalių ir LDK kunigaikštį Joną Kazimierą, laimėjusį trigubą pergalę. Išleista Krokuvoje 1654 m.

 

45. Orzechowski, Stanisław (1513–1566). De bello adversus Turcas suscipiendo / Stanislai Orzechowski ad equites Polonos oratio, aucta et recognita. – Cracovię : apud Hieronym. Vietorem, [1543]. – [52] p. : herbai, inic., portr. ; 8° (15 cm).

Lotynų k.

Įrišimas: medis, ruda oda su ornamentiniais ir linijiniais įspaudais; įrišta su: Aurifaber, Andreas. De temperantia ... – Vitenbergae, 1544. Kartu įrišti kiti S. Ožechovskio veikalai turkų klausimu.

RSS V1-457/6

Istoriko, oratoriaus, publicisto Stanislovo Ožechovskio kalba, pasakyta Lenkijos bajorams. Joje dėstomi argumentai, kodėl reikia karo prieš turkus. Išleista Krokuvoje 1543 m.

 

46. Benetas, Jokūbas. Virtus dexterae domini in virtute Polonorum Lituanorumq[ue] ostensa atque illustrissimo domino d. Michaeli Casimiro Pac, palatino Vilnensi, supremo exercituum Lituaniae duci, Merecensi, Vszwiatensi, Vielunensi, Lipnicensi, Tryscensi &c. &c. capitaneo, regiae oeconomiae Mohiloviae administratori et illustrissimo ac excellentissimo domino d. Michaeli Casimiro Radziwił, S. R. I. principi, duci in Ołyca et Nieswiez, comiti in Szydłowiec, Mir et Kroze, procancellario et exercituum Lituaniae  campiductori, Praemisliensi, Lidensi, Cłuchoviensi, Camenecensi, Ostrzensi, Nisinensi &c. &c. capitaneo : [versus] / nec non toti exercitui M. D. Lituaniae dicata a Iacobo Bennet, equite Lituano et academico Vilnensi. – Vilnae : typis Academicis, 14 Ianuarij anno Domini 1674. – [12] lap. : inic., vinj.; 2° (27 cm).

Lotynų k. – Dedik.: ad illustrissimos & invictissimos exercituum M.D. Lituaniae duces.

Proveniencija: Collegij Vitebscensis S[o]c[ieta]tis Jesu [įrašas]; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie [EL]; Książnica Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie [spaudas]. – Įrišimas: kartonas, oranžinė ir juoda sintet. poligr. medžiaga, kn. kraštai taškyti mėlynai; įrišta su: Zenavičius, Jonas. Laureae academicae ... – [Vilnae, 1633].

RSS L-17/2-14/4

Vilniaus universiteto studento Jokūbo Beneto poema Viešpaties dešinės galybė, skirta Mykolui Kazimierui Pacui ir Mykolui Kazimierui Radvilai, Lietuvos kariuomenės vadams, bei visai Lietuvos kariuomenei, laimėjusiai pergalę prieš turkus 1673 lapkričio 11 d. prie Chotino. Išleista Vilniaus akademijos spaustuvėje 1674 m.

 

47. Plans des siégles et batailles qui ont eu lieu en Pologne, pendant  le XVII-éme et XVIII-éme siécle : accompagnés d’un texte explicative : pour servir de suite á l’atlas historique de la Pologne / par le Stanislas Plater. – Posen : impr. de Guillaume Decker, 1828. – [12] p. : X plan. lap. ; 32 x 42 cm.

Prancūzų k.

Proveniencija: „Aušros“ muziejus. Šiauliai [spaudas]. – Įrišimas: plonas pilkšvas popierius.

RSS K2-33

XVII –XVIII a. mūšių planų atlasas, parengtas Stanislovo Platerio ir išleistas 1828 m. Poznanėje. Atversta 1673 m. lapkričio 11 d. mūšio prie Chotino aprašymas ir planas.