BIBLIJOS

Biblija, arba Šventasis Raštas, krikščionims – Dievo įkvėpta knyga. Viena iš pagrindinių Bažnyčios reformacijos paskatų – grįžimas prie Biblijos mokymo – vienintelio tikro autoriteto. Biblijos – Dievo žodžio iškėlimas ir jos mokymo įgyvendinimas tapo pagrindiniu reformatorių, o vėliau ir kiekvieno tikinčiojo užduotimi.

Liuteronų ir reformatų bažnyčiose ši užduotis buvo kiek skirtingai suprantama. Supaprastintai šį skirtumą galima nusakyti taip: reformatorius M. Lutheris siekė Biblijos mokymą apvalyti nuo žmogaus sugalvotų papročių bei taisyklių, paliekant Bažnyčios praktiniame gyvenime tai, kas netrukdo „švariam“ mokymui. Taip liuteronų bažnyčiose išliko nemažai senųjų meno kūrinių, krucifiksų ir daugelis kitų elementų, būdingų taip pat ir Romos katalikų bažnyčiai. J. Calvinas siekė panaikinti iš bažnyčios gyvenimo visa, apie ką neparašyta Biblijoje. Todėl reformatų bažnyčių architektūra (ypač interjeras) bei apeigos tapo supaprastinti.

Bet vienu dalyku abi reformacijos kryptys sutarė: Biblija – vienintelis teisingas ir patikimas žmogaus, valstybės, visuomenės ir Bažnyčios autoritetas. Todėl Biblijos vertimams, spausdinimui bei platinimui buvo skirtas ypatingas dėmesys. Siekta, kad Šventasis Raštas būtų prieinamas kuo platesniam žmonių ratui.

Biblijos vertimas ir spausdinimas buvo sudėtingas, daug protinių ir finansinių išteklių reikalaujantis darbas.
Pirmasis Biblijos vertėjas į lietuvių kalbą – Jonas Bretkūnas (1536–1602). Gimė Prūsijoje, Bamblių kaime. Mokėsi Karaliaučiaus ir Vitenbergo universitetuose. Kunigavo Labguvoje, Karaliaučiuje.

Bibliją J. Bretkūnas vertė iš M. Lutherio vokiškojo vertimo. 1579–1590 m. parengtas 8 dalių rankraštis liko neišspausdintas, nors Biblijos vertimui patikrinti Prūsijos kunigaikščio Georgo Fridricho įsakymu buvo sušaukta speciali lietuvių kunigų konferencija.

J. Bretkūno Biblijos vertimo rankraštis saugomas Prūsijos kultūros paveldo slaptajame valstybės archyve Berlyne.

Biblia, tai esti Wissas Szwentas rasztas Seno ir Naujo Testamento, pagal wokiszką perstattimą D. Mertino Luteraus. – 2-asis leidimas./ [parengė Adomas Fridrikas Šimelpenigis (1699–1763)]. – Karaliauczuje : randamas pas Pilippą Kristupą Kanterį, 1755. – [24], 888 p. : inic., vinj.; 8° (18,5 cm).
Išleista kartu su Prarakai.
Pirmą kartą lietuviškai visa Biblija, parengta Jono Berento, buvo išspausdinta 1735 m. pavadinimu Biblia, tai esti visas Šventas Raštas Seno ir Naujo Testamento, pagal vokišką perguldimą D. Mertino Luteraus.
LK-18/6

 

Naujas Testamentas Wieszpaties musu Jėzaus Kristaus / [vertė Samuelis Bitneris (apie 1632–1710)]. – Karalaučiuj : spaustuwoj Reisnero, 1701. – [12], 445, [3] p. : vinj.; 4° (20 cm).
Knyga išleista bendromis Rytų Prūsijos ir Lietuvos reformatų pastangomis. Lietuvai skiriamos knygos leidimą finansavo Prūsijos karalius Fridrichas I ir Boguslavo Radvilos duktė Liudvika Karolina.
LK-18/28

 

Biblia Swięta, tho jest Księgi Starego y Nowego Zakonu, ... nowo na polski ięzyk ... wyłożone. – [Brzesć Litewski : nakładem... Nikołaia Radziwiła, 1563]. – 1158, [286] p. : iliustr., inic., vinj.; 2° (40 cm).
Brastos Biblija – Mikalojaus Radvilos Juodojo Lietuvos Brastoje įsteigtoje spaustuvėje 1563 m. išleistas Biblijos vertimas lenkų k. – poligrafijos šedevras. Tai pirmasis Lietuvoje Biblijos leidimas šnekamąja kalba.
L-16/2-24